Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Полска

Последно ажурирање 24.2.2017
Види ги сите валути во Полска злота (PLN)

Минимална бруто плата

2.000 PLN месечно *
13 PLN на час **
Информации
Минималната плата ја договараат социјалните партнери, но конечната одлука (износ) го одредува владата
За привремени работници
* Применливо за привремени работници ** Не е применливо за привремени работници, привремените работници имаат договор за вработување

Плата по категорија

Без искуство

Информации
Зависи од договорот за вработување и/или од одредбите на колективниот договор во компанијата, доколку е применливо
За привремени работници
Да, доколку постои колективен договор во компанијата

Квалификуван

Информации
Зависи од договорот за вработување и/или од одредбите на колективниот договор во компанијата, доколку е применливо

Специјалист

4.055 PLN месечно просечна бруто плата
Информации
Зависи од договорот за вработување и/или од одредбите на колективниот договор во компанијата, доколку е применливо

Раководител

Информации
Зависи од договорот за вработување и/или од одредбите на колективниот договор во компанијата, доколку е применливо

Почетници / млади работници

Информации
Зависи од договорот за вработување и/или од одредбите на колективниот договор во компанијата, доколку е применливо

Професионалци

Информации
Зависи од договорот за вработување и/или од одредбите на колективниот договор во компанијата, доколку е применливо

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

150 часови годишно

Паузи

Одмор

Ако работниот ден е најмалку 6 часа
15 минути
Дел од стандардното работно време
Платено

Ручек

Не е платено регулирана од работодавецот или од колективниот договор

Посебни услови

Информации
Не е применливо за градежната индустрија

Во Полска

Надомест за патување

6 PLN
Информации
Паушален износ Алтернативно, транспортот го обезбедува работодавецот или се надоместуваат трошоците.

Надомест за сместување

45 PLN на ден
500 PLN месечно
Информации
Даночно ослободување за паушален износ за работник испратен на друго работно место. Сместување обезбедено до работодавецот или надомест. Работодавецот може да одреди повисока стапка, но тогаш износот над основата ќе биде оданочен

Дневница/дневен надомест

30 PLN или утврдено од работодавецот
Информации
Ако е повисока од основната (јавна администрација), сумата над основната се оданочува

Прекувремено

100 % плата по час *
50 % плата по час **
Информации
За прекувремена работа: а) во текот на ноќта. б) во неделите и на државните празници кои не се работни денови за вработениот, според неговиот распоред за работа, в) слободен ден кој му е доделен на вработениот како надомест за работа во недела или на празник, според неговиот распоред на работа ** За прекувремена работа во кој било друг ден освен она што е наведено во точка 1.

Вечерна работа

Дозволено е
Информации
Нема посебни премии за ноќна работа

Ноќна работа

Дозволено е
21:00 до 07:00
20 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е

Работење во недела

Дозволено е со ограничувања
Информации
Задолжително е работата во недела да се надомести со еден слободен ден

Работење на државен празник

Не е задолжително
Дозволено е во посебни услови (вонредна состојба)

Работа во смени

Дозволено е

Надомест за приправност

Применливо
60 % за просечна плата

Надомест за годишен одмор

Применливо
како плата

13. месец

Не е применливо

14. месец

Не е применливо

Други додатоци на платата

Применливо
Информации
Различни компоненти, како што се надомест за периодот на вработување

Друго

како надомест за приправност
Информации
Работодавецот не е должен да плати за паузи поврзани со лоши временски услови

Број на празници

20 денови годишно под 10 години служба
26 денови годишно над 10 години служба

Државни празници

Нова година
Богојавление
Велигден
Втор ден Велигден (понеделник)
1 мај - Ден на трудот
3 мај - Ден на уставот
Педесетница
Корпус Кристи
15 август - Успение на пресвета Богородица Празник на полската армија
1 ноември - Сите свети
11 ноември - Ден на независноста
25 декември - Божиќ
26 декември - Боксинг деј

Придонеси за социјално осигурување

22,71 % од бруто плата
Информации
Пензиско 9,76% Инвалидско 1,5% Болничко 2,45% Здравствено осигурување 9%

Дополнително социјално осигурување

Не е задолжително

Данок на приход

18 % до 85.528 pln / годишно
32 % + 15.395 pln над 85.528 pln/годишно

Дополнителни пензиски фондови

Не е задолжително
Информации
Во зависност од прописите усвоени од страна на компанијата, работодавецот и вработените можат да се договорат за создавање на пензиски фонд на компанијата. Практично непостоечки во полската градежна индустрија

Болест

80 %
70 % престој во болница
100 % ако причина за престојот во болница е несреќа или бременост
Информации
Работници до 50 години старост имаат платено боледување до 33 дена кое го финансира работодавецот; над 50 години: 14 дена платено боледување кое го финансира работодавецот. Ако е подолго, сите исплати ги финансира Институтот за социјално осигурување (ZUS), но може да ги плати работодавецот. Време на платено боледување - до 182 дена

Повреди/несреќи при работа

100 % престој во болница до 182 дена
80 % бенефиции за инвалидност - целосна неспособност за работа
60 % делумна инвалидност
Информации
Вработениот добива и компензација за несреќата, во зависност од природата на несреќата. Вработениот добива бенефиции за рехабилитација, кога не добива бенефиции за инвалидност

Информации Контакти

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Полски