Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Северна Македонија

Последно ажурирање 29.6.2023
Види ги сите валути во Македонски денар (MKD)

Минимална бруто плата

29.740 MKD месечно

Плата по категорија

Просечна плата (индикација)

51.390 MKD месечно

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

8 часови за седмица
190 часови годишно
Информации
Доколку е применливо, на 190 часа годишно работникот добива дополнителна плата што одговара на една просечна плата

Паузи

Одмор

12 часови помеѓу смени

Ручек

30 минути по 4 часа работа
Дел од стандардното работно време
Платено

Посебни услови

Макс 3 месеци годишно
Информации
Важи за работи со висок ризик според посебни правила

Во Северна Македонија

Надомест за патување

8 % од просечната национална нето месечна плата

Хранарина

Во зависност од договорот

Надомест за сместување

Со договор на работодавците

Прекувремено

35 % плата по час
50 % плата по час работење во недела

Вечерна работа

Не е дозволено

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
35 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
35 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
35 % плата по час

Работење на државен празник

Не е задолжително
Дозволено е
50 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
0,5 % плата по час

Надомест за приправност

Применливо
70 % од платата

Надомест за годишен одмор

Применливо
Мин 40 % макс 100 % од просечната национална месечна нето плата
Се плаќа по 6. одработен месец во годината

Поголем стаж

По 57 години за жени
По 59 години за мажи

Дополнителна професионална пензиска шема

Не е применливо за привремени работници

Друго

70 % плата по час

Број на празници

20 до 26 денови
Информации
Општ колективен договор за приватниот сектор и Општ колективен договор за јавниот сектор

Државни празници

12 денови
Нова година
7 јануари православен божиќ
8 јануари
Втор ден Велигден (понеделник)
Ден на трудот
24 мај св. кирил и методиј
2 август ден на републиката
8 септември ден на независноста
11 октомври ден на националното востание
23 октомври ден на македонската револуционерна борба
8 декември св. климент охридски
Прв ден Рамазан (Бајрам)

Придонеси за социјално осигурување

18,8 % пензиска служба
7,5 % здравствено осигурување
1,2 % такса за вработување
0,5 % професионална болест

Дополнително социјално осигурување

10 % од нето платата
Информации
Не е задолжително

Данок на приход

10 % од бруто плата

Болест

До 15 денови : 70 % од бруто плата
15 до 30 денови : 90 % од бруто плата
По 30 денови : ја покрива осигурителниот фонд

Повреди/несреќи при работа

100 %

Информации Контакти

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Тел. +389 2 3217 521
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Бугарски, Хрватски, Англиски, Македонски, Српски