Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Романија

Последно ажурирање 18.4.2024
Види ги сите валути во Романска леа (RON)

Минимална бруто плата

Применливо
4,582 RON месечно

Плата по категорија

Без искуство

4.582 RON месечно

Квалификуван

4.582 RON месечно

Специјалист

4.582 RON месечно

Раководител

4.582 RON месечно

Почетници / млади работници

4.582 RON месечно

Професионалци

4.582 RON месечно

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

4 часови на ден
8 часови за седмица (во исклучителни услови работна седмица може да биде над 48 часа, но просекот во период од 4 месеци мора да изнесува 48 часа/седмично)
просек од 48 часа/седмично часови за тримесечје
просек од 48 часа/седмично часови за половина година
просек од 48 часа/седмично часови годишно

Паузи

Одмор

Информации
Дневно - минимум 12 часа, а во исклучителни случаи 8 часа при промена на смена; за 12 часа работа минимум 24 часа одмор. Седмично - минимум 48 часа од понеделник до недела.

Ручек

по 6 часа работа
Дел од стандардното работно време (според колективен договор)
Платено (според колективен договор)

Посебни услови

6 7 часови на ден
30 35 часови за седмица
просек од 48 часа/седмично за тримесечје
просек од 48 часа/седмично за половина година
просек од 48 часа/седмично годишно

Во Романија

Надомест за патување

Информации
Сместувањето го обезбедува работодавецот и не може да се одземе од платата.
Не е применливо за привремени работници

Хранарина

Опционално
Информации
Систем оброк-купон

Надомест за сместување

Обезбедено сместување
Информации
Кога е на невообичаено работно место, сместувањето го обезбедува работодавецот и не може да се одбие од платата.
Не е применливо за привремени работници

Дневница/дневен надомест

Просек од 35 EUR
Информации
Кога е на невообичаено место, нивото е утврдено само за јавниот сектор За приватниот сектор за нивото може да се преговара.
За привремени работници
Ако трошоците за оброци, сместување или превоз не се платени, тие можат да се додадат на платата за земјата на потекло доколку е во согласност со минималната плата во Романија.

Прекувремено

75 % плата по час

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
25 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е во рок од 5 дена/седмично работно време
Подложен на дискусии и промени во колективниот договор

Работење во недела

Дозволено е во рок од 5 дена/седмично работно време
Подложен на дискусии и промени во колективниот договор

Работење на државен празник

Задолжително за комунални услуги и снабдување со основните потреби
Дозволено е за активности што не можат да се сопрат
100 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
Подложен на дискусии и промени во колективниот договор

Опасна работа

Подложен на дискусии и промени во колективниот договор
Не е применливо за привремени работници

Надомест за приправност

Не е применливо

Надомест за годишен одмор

Не е применливо

13. месец

Не е применливо

14. месец

Не е применливо

Други додатоци на платата

Не е применливо

Друго

75 % од плата
За привремени работници
Не е конкретно вклучен во концептот за минимална плата, но задолжителен е минимален процент, како што е утврдено во Законот за работни односи.

Број на празници

20 денови годишно најмалку 10 последователни денови.

Државни празници

Варијабла
1 и 2 јануари
24 јануари
Прв и втор ден Велигден
1 мај (Ден на трудот)
1 јуни
Прв и втор ден Педесетница
Ден на дева Марија (8 август)
Св. Апостол Андреј (30 ноември)
1 декември (национален празник на Романија)
Прв и втор ден Божиќ
Два дена за секој од трите верски празници за законски признатите религии покрај христијанството

Придонеси за социјално осигурување

25 % за пензии
10 % за здравје
Не е применливо за привремени работници

Дополнително социјално осигурување

За привремени работници
се плаќа во земјата на потекло

Данок на приход

10 %

Болест

75 % во случај на болест *
100 % при итни медицински случаи или други посебни заболувања
Информации
* Од првиот до петтиот ден плаќа работодавецот * Не повеќе од 183 дена/годишно
За привремени работници
зависи од земјата од каде е испратен

Повреди/несреќи при работа

100 %
Информации
Од првиот до петтиот ден плаќа работодавецот; Не повеќе од 183 дена/годишно.
За привремени работници
зависи од земјата од каде е испратен

Информации Контакти

Labour Inspection (Inspecţia Muncii)

STR. MATEI VOIEVOD, NR. 14, SECTOR 2, BUCUREŞTI
Тел. +40213027031; +40213027051; +40213027086
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Романски

Territorial labour inspectorate, for every county (Inspectoratul Teritorial de Muncă)

Here, https://www.inspectiamuncii.ro/contact with one click you can choose the county where you want to contact the Territorial Labour Inspectorate of the chosen county.
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Романски

The General Trade Union Federation Familia

str. Biserica Doamnei nr. 3, Sector 3, Bucuresti, Romania
Тел. +40.21.312.38.86
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Романски

The National Trade Union Block - Blocul Naţional Sindical

Str. Turturelelor Nr. 11 A, Clădirea C, Etaj 3 Sector 3, București, România
Тел. +40213162798, +40213162799
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Романски