Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Бугарија

Последно ажурирање 29.11.2022
Види ги сите валути во Бугарски лев (BGN)

Минимална бруто плата

Применливо
994 BGN месечно

Плата по категорија

Без искуство

1.192,8 BGN месечно

Квалификуван

1.888,6 BGN месечно

Специјалист

1.988 BGN месечно

Раководител

1.988 BGN месечно

Скали

2.485 BGN месечно

Професионалци

2.087,4 BGN месечно

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

3 часови на ден ( 2 часови ноќе )
6 часови за седмица ( 4 часови ноќе )
30 часови месечно ( 21 часови ноќе )
300 часови годишно

Паузи

Ручек

Помеѓу 12:00 и 14:00
30 минути
Дел од стандардното работно време
Платено

Посебни услови

Опасна зона и канцерогени производи
Работа во услови на јонизирачко зрачење
Работа под земја
7 часови на ден
35 часови за седмица
150 часови месечно

Во Бугарија

Хранарина

4 BGN на ден за храна
1 BGN на ден за пијалак
Информации
Само за лица што работат во конкретни работни услови - (зголемена врева, прашина, вибрации)

Прекувремено

60 % плата по час

Вечерна работа

Дозволено е

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
50 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
50 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
50 % плата по час

Работење на државен празник

Задолжително
Дозволено е
100 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
50 % плата по час ноќна смена

Опасна работа

5 % плата по час

Надомест за приправност

Применливо
25 % плата по час (достапност)
50 % плата по час (празници)

Надомест за годишен одмор

Применливо
100 % плата по час

Поголем стаж

1 % од платата за секоја година професионално искуство

Друго

Расипани машини

100 % плата по час

Лоши временски услови

100 % плата по час

Број на празници

23 денови годишно

Државни празници

12 денови
1 јануари
3 март (ако се паѓа во сабота или недела, ќе се празнува понеделник)
Велики петок
Втор ден Велигден (понеделник)
Ден на трудот
6 мај (ако се паѓа во сабота или недела, ќе се празнува понеделник)
24 мај (ако се паѓа во сабота или недела, ќе се празнува понеделник)
6 септември (ако се паѓа во сабота или недела, ќе се празнува понеделник)
22 септември (ако се паѓа во сабота или недела, ќе се празнува понеделник)
Бадник
Божиќ
26 декември

Придонеси за социјално осигурување

10,7 %
За привремени работници
Сите социјални и здравствени придонеси се плаќаат во земјата на потекло на привремениот работник

Данок на приход

10 %
Информации
Даноците се одбиваат во земјата на потекло

Дополнителни пензиски фондови

2,2 %

Болест

80 %
Информации
По лекарскиот преглед, на работодавецот мора да му се достави документ за привремена неспособност за работа.

Повреди/несреќи при работа

80 %
Информации
По лекарскиот преглед, на работодавецот мора да му се достави документ за привремена неспособност за работа.

Информации Контакти

Federation construction, industry and water supply - PODKREPA

1000 Sofia, Bulgaria
Angel Kanchev Str. № 2, fl. 4
Тел. + 359 2 950 73 39
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Бугарски, Англиски, Грчки