Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Унгарија

Последно ажурирање 01.6.2022
Види ги сите валути во Унгарска форинта (HUF)

Минимална бруто плата

Применливо
Информации
Нема регионални разлики, сите плати се минимални плати

Плата по категорија

Без искуство

200.000 HUF месечно
1.150 HUF на час

Квалификуван

260.000 HUF месечно
1.495 HUF на час

Дневно

Мин 4 макс 12 часови на ден

Седмично

40 часови за седмица

Прекувремено

300 часови годишно
Информации
Дневното работно време не треба да е повеќе од 12 часа. Помеѓу две смени треба да има најмалку 11 часа одмор.

Паузи

Одмор

20 минути по 6 часа работа
25 минути по 9 часа работа
Информации
Минималното време може да биде подолго по договор

Ручек

Вклучено во одморот
Не е дел од стандардното работно време
Не е платено

Посебни услови

36 часови за седмица (под земја, изложеност на радиоактивност)

Прекувремено

50 % плата по час

Ноќна работа

Дозволено е
22:00 до 06:00
15 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
50 % плата по час
100 % плата по час ако денот за одмор

Работење на државен празник

Дозволено е само во посебни случаи
100 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
30 % плата по час

Надомест за приправност

Применливо
20 % плата по час

Други додатоци на платата

Не е применливо

Друго

Основна плата, освен во случај на виша сила (на пример: поплава)

Број на празници

20 денови годишно
21 денови од 25 години старост
22 денови од 28 години старост
23 денови од 31 години старост
24 денови од 33 години старост
25 денови од 35 години старост
26 денови од 37 години старост
27 денови од 39 години старост
28 денови од 41 години старост
29 денови од 43 години старост
30 денови од 45 години старост
Информации
- родителско отсуство (за татковци): 5 дена - по деца под 16: 1 – 2 дена, 2 – 4 дена, 3 или повеќе – 7 дена - под земја или изложеност на радиоактивност – 5 дена

Државни празници

11 денови годишно
1 јануари
15 март
1 мај
20 август
23 октомври
1 ноември
25 и 26 декември
Велики петок
Втор ден Велигден (понеделник)
Понеделник по Пентекост (Духовден)

Придонеси за социјално осигурување

18,5 %

Данок на приход

15 %

Болест

70 % за просечна плата
Макс 9.180 HUF на ден

Повреди/несреќи при работа

100 % за просечна плата

Информации Контакти

ÉFÉDOSZSZ

1068 Budapest
Benczúr u. 45
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Унгарски