Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Србија

Последно ажурирање 29.8.2022
Види ги сите валути во Српски динар (RSD)

Минимална бруто плата

271,22 RSD на час
47.192,98 RSD месечно

Плата по категорија

Без искуство

271,2 до 414,7 RSD на час

Квалификуван

487,2 до 587 RSD на час

Специјалист

429,1 до 673,1 RSD на час

Раководител

529,6 до 960 RSD на час за инженери

Професионалци

701,8 до 1.419,4 RSD на час

Просечна плата (индикација)

102.134 бруто
73.526 нето

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

8 часови на ден
Информации
Дневното работно време не смее да биде повеќе од 12 часа, вклучувајќи ја и прекувремената работа.

Паузи

30 минути
Дел од стандардното работно време
Платено
Информации
Вработените кои работат повеќе од 10 часа во текот на денот имаат право на пауза од 45 минути.

Во Србија

Надомест за патување

Не е дел од стандардното работно време
Тоа не е паушална стапка
Информации
Ако работодавецот не го зел предвид превозот, должен е да плати додаток еднаков на цената на билетот во јавниот превоз

Хранарина

10.503,68 RSD нето месечно

Надомест за сместување

2 % од минималната нето плата
Информации
Наведениот додаток (2% од минималната нето плата) е предвиден во случај кога работодавецот има обезбедено сместување и храна. Во случај да не се обезбедени – вработените имаат право на реални трошоци за храна и сместување.

Дневница/дневен надомест

Да за службено патување
Информации
Не може да се добива и дневен додаток и додаток за храна.

Прекувремено

26 % од платата

Вечерна работа

Дозволено е до 22:00 часови
Информации
Во Србија тоа се смета како работа во втора смена. Покачувањето на платата не е задолжително, освен ако тоа е регулирано од колективниот договор.

Ноќна работа

Дозволено е
26 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
Информации
Покачувањето на платата не е задолжително. Може да биде регулирано од колективниот договор.

Работење во недела

Дозволено е
Информации
Покачувањето на платата не е задолжително. Може да биде регулирано од колективниот договор.

Работење на државен празник

Не е задолжително
Дозволено е
110 % од платата

Работа во смени

Дозволено е
15 % на час
Информации
Се покачува за 15% ако таквата работа не е веќе пресметана во основната плата.

Надомест за приправност

Применливо
10 % од плата на час
Информации
На повик. Вработениот е должен да се јави на повикот на работодавецот во текот на својот дневен или седмичен одмор Во периодот кога е на повик, платата се покачува за 10%

Надомест за годишен одмор

Применливо
2.917,96 RSD месечно
35.012,22 RSD годишно
Информации
Износот е најмалку еднаков на месечна минимална плата – може да се плати на една рата, на две или повеќе рати или месечно – 1/12 од износот секој месец.

Други додатоци на платата

Применливо
0,4 % на темел на секоја година работа кај работодавецот
Се однесува на делот од платата од над 15.000,00 српски динари
Информации
За секоја цела година служба кај работодавецот, платата се покачува за 0,4%

Број на празници

Мин 23 денови годишно
Информации
Минималниот износ од 20 дена (Закон за работни односи) се зголемува на различни основи утврдени со Законот за работни односи.
Бројот од 23 дена е минимален според делот од колективниот договор за секторот за одржување на патишта.

Државни празници

Нова година
Втор ден Нова година
7 јануари
15 и 16 февруари ден на сувереноста
Велики петок до втор ден велигден (понеделник)
Ден на трудот
Ден на примирјето
Божиќ
Информации
Ако државниот празник паѓа во недела – тогаш денот по државниот празник (т.е. понеделник) е неработен ден.

Придонеси за социјално осигурување

14 % пензиско
5,15 % здравствено
0,75 % во случај на невработеност

Данок на приход

10 %
Информации
Се однесува на делот од платата од над 15.000,00 српски динари

Болест

65 % од платата
Информации
Во текот на првите 30 дена одмор поради болест работодавецот ја плаќа платата, а после тоа платата ја плаќа Републичкиот завод за здравствено осигурување

Повреди/несреќи при работа

100 % од платата
Информации
Во текот на првите 30 дена одмор поради болест работодавецот ја плаќа платата, а после тоа платата ја плаќа Републичкиот завод за здравствено осигурување

Информации Контакти

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Тел. +381 11 3234509
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Српски