Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Малта

Последно ажурирање 12.3.2019
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
168,01 EUR за седмица 18 години и повеќе
161,23 EUR за седмица 17 години
158,39 EUR за седмица под 17 години

Плата по категорија

Без искуство

187 EUR до 219 EUR за седмица
Информации
Нестандарден, може да се разликува од една до друга компанија.

Квалификуван

218 EUR до 258 EUR за седмица
Информации
Нестандарден, може да се разликува од една до друга компанија.

Специјалист

233 EUR до 270 EUR за седмица
Информации
Нестандарден, може да се разликува од една до друга компанија.

Раководител

300 EUR до 400 EUR за седмица
Информации
Нестандарден, може да се разликува од една до друга компанија.

Почетници / млади работници

160 EUR до 180 EUR за седмица

Професионалци

300 EUR до 400 EUR за седмица

Дневно

8 часови 07:30 – 16:00
Информации
Работното време може да се разликува од една до друга компанија. Има опција да се работи повеќе часови во текот на зимата за да се надомести за помалку часови летото и обратно.

Седмично

40 часови

Прекувремено

2 часови на ден (бројот на часови одработени во денот, вклучително и прекувремена работа, не треба да е повеќе од две осумчасовни смени. минималната задолжителна прекувремена работа е 2 часа. треба да има 11 часа одмор дневно)
56 часови за седмица (вклучително и прекувремена работа. за повеќе одлучува вработениот)

Паузи

Паузите се разликуваат од една до друга компанија.
Не е дел од стандардното работно време
Не е платено доколку не е договорено поинаку во колективниот договор

Посебни услови

Максималниот број на часови е според прописите за здравје и безбедност применливи со закон.
Информации
Работа во посебни услови вклучува: тунели; шахти; на високо;

Во Малта

Надомест за патување

Не е применливо доколку не е наведено во колективен договор или договор за работа.

Хранарина

Не е применливо доколку не е наведено во колективен договор или договор за работа.

Надомест за сместување

Не е применливо доколку не е наведено во колективен договор или договор за работа.

Дневница/дневен надомест

Не е применливо доколку не е наведено во колективен договор или договор за работа.

Прекувремено

150 % плата по час
200 % плата по час помеѓу 0:00 и 6:00
200 % плата по час саботи и државни празници

Вечерна работа

Дозволено според колективен договор или договор за работа
Од 14:00 до 22:00

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
Информации
Дозволено според колективен договор или договор за работа

Работење во сабота

Дозволено е
Информации
Дозволено според колективен договор или договор за работа

Работење во недела

Дозволено е
Информации
Дозволено според колективен договор или договор за работа

Работење на државен празник

Задолжително
Дозволено е
Информации
Дозволено според колективен договор или договор за работа

Работа во смени

Дозволено е
Информации
Дозволено според колективен договор или договор за работа

Опасна работа

Не е применливо доколку не е наведено во колективен договор или договор за работа.

Надомест за приправност

Применливо
Како што е договорено помеѓу работодавецот и вработениот

Надомест за годишен одмор

Не е применливо

13. месец

Не е применливо

14. месец

Не е применливо

Други додатоци на платата

512,6 EUR годишно
Платено квартален

Број на празници

24 денови
Информации
Деновите се опционални доколку така е договорено помеѓу работодавецот и вработениот.

Државни празници

14 денови
Нова година
10 февруари
19 март
31 март
Велики петок
Ден на трудот
7 јуни
29 јуни
Вознесение
8 септември
21 септември
8 декември
13 декември
Божиќ
Информации
Државните празници што паѓаат на викенд (или слободен ден во случај на работа во 4 смени) се губат.

Придонеси за социјално осигурување

10 % од основната плата до максимум од 34,49 EUR за седмица ако е роден пред 1962
42,57 EUR за седмица ако е роден по 1962

Данок на приход

Информации
според табелите издадени од министерството на годишно ниво.

Дополнителни пензиски фондови

Информации
освен ако не е наведено во колективен договор.

Болест

15 денови на 100 %
+ 15 денови на 50 %
Информации
Повеќе денови може да се доделат ако се договорат во Колективниот договор со Медицински сертификат издаден на секои 6 дена во текот на болеста од страна на општ лекар испратен до одделот за социјално осигурување со копија до работодавецот.

Повреди/несреќи при работа

365 денови на 100 %
Информации
Повеќе денови ако е наведено во Колективниот договор

Информации Контакти

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Тел. +356 25679200
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Италијански, Малтешки