Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Република Чешка

Последно ажурирање 06.6.2022
Види ги сите валути во Чешка круна (CZK)

Минимална бруто плата

Применливо
96,4 CZK
16.200 CZK

Плата по категорија

Без искуство

96,4 CZK до 99 CZK : тарифни класи i-iii
Не е применливо за привремени работници

Квалификуван

99 CZK до 113 CZK тарифни класи iii. - vi.
Не е применливо за привремени работници

Специјалист

109 CZK до 113 CZK тарифна класа v. - vi.
Не е применливо за привремени работници

Раководител

113 CZK до 118 CZK тарифна класа vi. - vii.
Не е применливо за привремени работници

Дневно

8 до 12 часови на ден

Седмично

40 часови

Прекувремено

8 за седмица
150 годишно
Информации
Повеќе часови само на темел на договор помеѓу работодавецот и вработениот, но не повеќе од 416 часови годишно. Вкупниот обем на прекувремена работа не смее да биде повеќе од 8 часа седмично во просек во период кој не смее да биде подолг од 26 последователни седмици. Овој број може да се продолжи до максимум 52 последователни седмици, сепак, само на темел на одредба од колективниот договор.

Паузи

Одмор

30 минути
Не е дел од стандардното работно време
Не е платено
Информации
Може да се подели на делови не пократки од 15 минути, по период на континуирана работа не подолго од 6 часа (малолетници: 4,5 часови)

Посебни услови

37,5 часови за седмица (a* и б**)
38,75 часови за седмица (в***)
Информации
а*) работа под земја за ископување јаглен, руди и други суровини, во доменот на рударството и на рударски локации за геолошко истражување б**) на работни места со три смени или непрекинат режим на работа в***) на работни места со режим со две смени; вработените лица под 18 години (т.е. малолетни лица) подлежат на посебни одредби од Законот за работни односи

Во Република Чешка

Надомест за патување

Патните трошоци од вообичаеното работно место (место на живеење) до работното место ги покрива работодавецот кој ќе се погрижи за начинот на транспорт.
Информации
Само ако се работи за службено патување. Ова важи и за службени патувања во странство.

Хранарина

Мин 91 CZK ако патувањето трае од 5 до 12 часа
Мин 138 CZK ако патувањето трае повеќе од 12 часа
Мин 217 CZK ако патувањето трае повеќе од 18 часа

Надомест за сместување

Применливо ако не е возможно да се патува секој ден и вработениот останува на градилиштето, трошоците за сместување ги покрива работодавецот.

Дневница/дневен надомест

Не е применливо

Прекувремено

25 % плата по час
Ако се работи прекувремено за време на непрекинат одмор, премијата не смее да биде помала од 40% од просечната заработка.
Не е применливо за привремени работници

Вечерна работа

Од 18:00 до 21:00

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
10 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
10 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
10 % плата по час

Работење на државен празник

Дозволено е
100 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
Износот на премијата може да се договори во корпоративно колективниот договор.

Опасна работа

Мин 50 CZK на час
Информации
Дефиницијата на терминот „тешки услови за работа“ за цели на финансиска компензација ќе биде обезбедена со Уредба на Владата.
Тешки работни услови
Мин 10 % на час

Надомест за приправност

Не е применливо доколку не е наведено во корпоративниот колективен договор.

Надомест за годишен одмор

Не е применливо доколку не е наведено во корпоративниот колективен договор.

13. месец

Не е применливо доколку не е наведено во корпоративниот колективен договор.

14. месец

Не е применливо доколку не е наведено во корпоративниот колективен договор.

Други додатоци на платата

Не е применливо доколку не е наведено во корпоративниот колективен договор.

Друго

Мин 15 % за просечна плата
25 % за просечна плата во слободни денови

Расипани машини

80 % за просечна плата

Лоши временски услови

60 % за просечна плата

Број на празници

20 денови годишно
2 денови за седмица не повеќе од 5 годишно *
Информации
* неправилно распределено работно време (смени подолги од 9 часа), илиработа во флексибилното работно време, илиработа во зависност од временските услови

Државни празници

13 денови годишно
Нова година
Велики петок
Втор ден Велигден (понеделник)
Ден на трудот
8 мај
5 јули
6 јули
28 септември
28 октомври
17 ноември
Бадник
Божиќ

Придонеси за социјално осигурување

6,5 % од даночната основица придонесите за социјално осигурување се одбиваат од платата на вработениот
4,5 % од даночната основица здравствено осигурување (приватно)
24,8 % од даночната основица дополнително социјално осигурување работодавец: 25% од проценката (= бруто плата) (во ова: 2,3% здравствено осигурување (= боледување), 21,5% пензиско осигурување и 1,2% национална политика за вработување)
Придонесот за социјално осигурување што се одбива од платата на вработениот изнесува 6,5% од неговата плата. Работодавецот плаќа 25% како додаток на бруто платата на вработениот. Исто важи и за здравственото осигурување: придонесот кој се одбива од платата на вработениот е 4,5%. 9% кои ги плаќа работодавецот се над бруто платата на вработениот.

Данок на приход

15 % од даночната основица

Дополнителни пензиски фондови

Информации
Ова може да биде договорено во корпоративниот колективен договор.

Болест

Компензациска плата *
Денови 1 до 14 60 % плата
Максимум 224,8 CZK на час
Здравствено осигурување **
Почнувајќи од 15-от ден, 60% од дневната основа за проценка
Максимум 1.285 CZK на ден
Од кои време на 31 ден 66 %
Максимум 1.413 CZK на ден
Од кои време на 61 ден 72 %
Максимум 1.542 CZK на ден

Повреди/несреќи при работа

Работодавецот (осигурителна компанија) ја плаќа разликата помеѓу исплатите за компензациска плата/здравствено осигурување и просечната заработувачка (до 100%). Работодавецот е должен да извади осигурителна полиса за покривање на ова.
Информации
Диференцијалното плаќање може да се намали ако работодавецот не ги почитувал применливите безбедносни правила/прописи.

Информации Контакти

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Тел. +420 731 421 471
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Чешки