Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Летонија

Последно ажурирање 02.1.2024
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

930 EUR месечно
5,57 EUR на час
Без искуство
780 EUR месечно
4,67 EUR на час

Дневно

7 или 8 часови
24 час(-ови) (сумирано работно време*)
Информации
7 часови во случај кога работникот е изложен на посебни ризици најмалку 50% во текот на работниот ден. Референца: Закон за работни односи-член 131; точка (1), (3). Сумирано работно време* Ако не постои друг избор и по консултација со претставниците на вработените, работодавецот може да определи сумирано работно време. Во тој случај, работникот не може да работи подолго од 24 часа континуирано и 56 часа седмично. Помеѓу работните денови мора да има минимум 12 часа одмор Референца: Закон за работни односи-член 140.

Седмично

35 или 40 часови
56 часови (сумирано работно време*)
Информации
35 часа во случај кога работникот е изложен на посебни ризици најмалку 50% во текот на работниот ден Референца: Закон за работни односи-член 131; точка (1), (3). Сумирано работно време* Ако не постои друг избор и по консултација со претставниците на вработените, работодавецот може да определи сумирано работно време. Во тој случај, работникот не може да работи подолго од 24 часа континуирано и повеќе од 56 часа седмично. Помеѓу работните денови мора да има минимум 12 часа одмор Референца: Закон за работни односи-член 140.

Прекувремено

8 часови за седмица

Паузи

30 минути
Не е дел од стандардното работно време
Не е платено
Информации
Ако работниот ден е најмалку 6 часа

Посебни услови

7 часови на ден
35 часови за седмица
Информации
Намалени часови се применливи ако вработените се изложени на посебни ризици најмалку 50% во текот на работниот ден. Вработениот добива најмалку 3 дополнителни слободни денови ако неговата работа вклучува посебни ризици. Референца: Закон за работни односи-член 131; точка (3). Закон за работни односи-член 151; точка (1); подточка 2). 2009.03.10. МК Бр.219; анекс2

Во Летонија

Надомест за сместување

60 до 120 EUR на ден

Дневница/дневен надомест

8 EUR на ден

Прекувремено

50 % плата по час
100 % плата по час без искуство

Ноќна работа

Дозволено е (не за малолетници)
Од 22:00 до 06:00
50 % плата по час

Работење на државен празник

Не е задолжително
Дозволено е
100 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
нема бонуси

Опасна работа

На ниво на компанија.

Надомест за приправност

Применливо

Надомест за годишен одмор

20 денови годишно

Број на празници

20 денови годишно

Државни празници

13 денови годишно
1 јануари
Велики петок
Велигден
Втор ден Велигден (понеделник)
1 мај
4 мај
23 и 24 јуни
18 ноември
24, 25 и 26 декември
31 декември

Придонеси за социјално осигурување

10,5 %

Данок на приход

20 % плата до 20.004 годишно
23 % плата од 20.004 до 78.100 годишно
31 % плата 78.100 и + годишно

Болест

Ден 2 до 3 : 75 % за просечна плата
Ден 4 до 9 : 80 % за просечна плата
Ден 10 до 182 : 80 % за просечна плата ги плаќа државата

Информации Контакти

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Летонски