Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Естонија

Последно ажурирање 15.4.2024
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

820 EUR месечно 2024
4,86 EUR на час 2024

Дневно

8 часови на ден стандард
8 * часови за ноќна работа

Седмично

40 часови за седмица стандард
48 * часови за ноќна работа

Прекувремено

5 часови на ден
8 до 12 часови за седмица

Паузи

по 6 часа работа (за малолетници по 4,5 часа работа)
30 минути
Не е дел од стандардното работно време
Не е платено

Во Естонија

Надомест за патување

Информации
Вработениот има право да бара надомест за трошоците поврзани со службено патување (патни трошоци, трошоци за сместување и други трошоци поврзани со службеното патување).

Хранарина

Не е применливо

Надомест за сместување

Вработениот има право да бара надомест за трошоците поврзани со службено патување (патни трошоци, трошоци за сместување и други трошоци поврзани со службеното патување).

Дневница/дневен надомест

22,37 EUR на ден само во случај на службено патување во странство (50 km од границата)

Прекувремено

50 % плата по час
слободното време е еднакво на прекувремената работа

Вечерна работа

Не е дозволено

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
25 % плата по час
или дополнително слободно време

Работење во сабота

Дозволено е
Информации
Се претпоставува дека седмичното време за одмор е доделено во сабота и недела.

Работење во недела

Дозволено е
Информации
Се претпоставува дека седмичното време за одмор е доделено во сабота и недела.

Работење на државен празник

Не е задолжително
Дозволено е
100 % плата по час
или дополнително слободно време

Работа во смени

Дозволено е

Опасна работа

Не е применливо

Надомест за приправност

Применливо
Просечна плата на работник

Надомест за годишен одмор

Применливо

13. месец

Не е применливо

14. месец

Не е применливо

Други додатоци на платата

Применливо
Информации
Во договор со работодавецот, работникот може да добие дел од профитот на работодавецот или прометот или надоместокот за договорот склучен помеѓу работодавецот и трето лице.

Број на празници

28 денови годишно (годишен одмор)
35 денови годишно (годишен одмор за малолетници, за работници со делумна или без работна способност)

Државни празници

12 денови 2018
1 јануари - Нова година
24 февруари – Ден на независноста и годишнина на Република Естонија
Велики петок
Велигден
1 мај
Педесетница
23 јуни – Ден на победата
24 јуни – летна краткодневица
20 август – Ден на враќање на независноста
24 декември – Бадник
25 декември – Божиќ
26 декември – Боксинг деј

Дополнително социјално осигурување

1,6 % од бруто плата премија за осигурување во случај на невработеност
Информации
Работодавците плаќаат премија за осигурување во случај на невработеност по стапка од 0,8% од месечната бруто плата.

Данок на приход

20 % од бруто плата

Дополнителни пензиски фондови

2 % од бруто плата
Информации
На барање од вработениот, стапката може да биде 3%. Откако ќе се зачлените, не можете да го напуштите задолжителниот финансиран пензиски систем. Секој што е роден по 1 јануари 1983 г. е должен да се зачлени.

Болест

70 % за просечна плата
За привремени работници
Придонесот за неспособност за работа ќе го плати државата во која живее лицето, односно земјата која ги издала формуларите E106 или S1, како и Европската картичка за здравствено осигурување.

Повеќе информации на: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Повреди/несреќи при работа

100 % за просечна плата
Информации
Надоместокот го плаќа Фондот за здравствено осигурување од вториот ден по ослободувањето од работа
За привремени работници
Придонесот за неспособност за работа ќе го плати државата на живеење на лицето, односно земјата која ги издала формуларите E106 или S1, како и Европската картичка за здравствено осигурување.

Информации Контакти

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
Тел. (+372) 6412 800
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Естонски

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/3 (building B), 12618 TALLINN
Тел. (+372) 640 6000
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Естонски, руски, Украински