Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Турција

Последно ажурирање 12.3.2019
Види ги сите валути во Турска лира (TRY)

Минимална бруто плата

2.029,5 TRY месечно
Информации
Валидно до 31.12.2018. Се утврдува најмалку на секои две години од Комисијата за утврдување минимална плата која се состои од 10 члена од државата, синдикатите и организациите на работодавци.

Плата по категорија

Без искуство

9,06 TRY до 9,29 TRY на час
Информации
Платата се разликува во зависност од видот на задачата, квалификациите, машините што се користат итн.

Квалификуван

9,49 TRY до 12,26 TRY на час
Информации
Платата се разликува во зависност од видот на задачата, квалификациите, машините што се користат итн.

Специјалист

Работник на машина
12,85 TRY до 15,66 TRY на час
Информации
Платата се разликува во зависност од видот на задачата, квалификациите, машините што се користат итн.

Раководител

15,82 TRY до 16,85 TRY на час
Информации
Платата се разликува во зависност од видот на задачата, квалификациите, машините што се користат итн.

Дневно

7,5 до 9 часови на ден

Седмично

45 часови за седмица
Информации
Распоредувањето на 45 часа од седмичното работно време во 5 или 6 дена го утврдува работодавецот во согласност со законските одредби.

Прекувремено

Вкупното работно време не смее да се надмине 11 часови на ден
Вкупното работно време не смее да се надмине 270 часови годишно
Информации
Утврдено со закон.

Паузи

15 минути (помалку од 4 часа работа)
30 минути (од 4 до 7,5 часа работа)
60 минути (повеќе од 7,5 часа работа)
Информации
Утврдено со закон.

Посебни услови

Макс 7,5 часови на ден
Информации
Секаков вид на заштитено заварување со гас, заварување под прав, кислород и електрично заварување.

Работа под земја, како што е изградба на канализација и тунели.

Процеси при кој буката е над 85 dB (A).

Работи што треба да се извршат во услови на компримиран воздух под вода (до 20 метри длабочина или 2kg/cm2 притисок) вклучувајќи го и времето за влез, излез и транзит.

Работење на место каде што има пневмокониозна прашина.

Во Турција

Надомест за патување

Ако работникот живее во близина, обезбеден е превоз или покриени се патните трошоци. Нема одбивање од платата.

Хранарина

15 TRY до 17 TRY на ден
Информации
Ако работникот живее во просториите на работодавецот, обезбедени се оброци. Нема одбивање од платата.

Ако работникот живее во свој дом, но работи прекувремено/ноќе, обезбедени се оброци. Нема одбивање од платата.

Ако работникот живее во свој дом, добива додаток за храна.

Надомест за сместување

Ако работникот не може да патува до својот дом, се обезбедува сместување. Нема одбивање од платата.

Прекувремено

Дозволено е - потребно е одобрување од работникот.
50 % плата по час

Ноќна работа

Дозволено е - потребно е одобрување од работникот.
Од 20:00 до 06:00
Макс 7,5 часови на ден
Платата се утврдува со индивидуални договори или со колективни договори

Работење во недела

Дозволено е - потребно е одобрување од работникот.
150 % од плата на ден
Информации
Се пресметува полно работно време без оглед на тоа колку часови се одработени.

Работење на државен празник

Дозволено е - потребно е одобрување од работникот.
100 % од плата на ден

Работа во смени

Дозволено е
Макс 7,5 часови на ден
Макс 2 седмици последователни ноќни смени
15 % плата по час

Други додатоци на платата

Утврдено со закон.
152,21 TRY до 258,76 TRY месечно на минимален додаток за живот
Утврдено со колективен договор YOL-IS
Бонус се плаќа секоја година : 120 x 100 % од платата за ден
850 TRY во случај работникот да стапи во брак
450 TRY за секое новородено дете на работникот
450 TRY во случај да почине сопружникот/дете на работникот
250 TRY во случај да почине еден од родителите на работникот
2.000 TRY погребни трошоци што се исплаќаат на семејството на работникот ако работникот почине од природна смрт надвор од просториите на работодавецот

Друго

Расипани машини
100 % плата по час
Лоши временски услови
100 % плата по час
Други опасни услови кои ја спречуваат работата
100 % плата по час

Број на празници

14 денови (помалку од 5 години служба)
20 денови (од 5 до 15 години служба)
26 денови (над 15 години служба)
Информации
Утврдено со закон.

Државни празници

16 денови годишно
Нова година
23 април национален суверенитет и ден на детето
Ден на трудот
19 мај комеморација на ататурк, ден на младите и спортот
15 јули ден на демократијата и на националната солидарност
30 август ден на победата
29 октомври ден на републиката
Рамазан : 4 денови
Празник на жртвувањето : 5 денови

Придонеси за социјално осигурување

14 % придонеси за социјално осигурување

Дополнително социјално осигурување

1 % премија за невработеност

Данок на приход

15 % од годишниот бруто приход од 0 TRY до 14.800 TRY
20 % од годишниот бруто приход од 14.800,01 TRY до 34.000 TRY
27 % од годишниот бруто приход од 34.000,01 TRY до 120.000 TRY
35 % од годишниот бруто приход од 120.000,01 TRY или повеќе

Дополнителни пензиски фондови

3 %
Информации
Задолжителен индивидуален пензиски систем

Болест

2/3 од платата за ден во случај на амбулантско лекување
1/2 од платата за ден во случај на болничко лекување

Повреди/несреќи при работа

2/3 од платата за ден во случај на амбулантско лекување
1/2 од платата за ден во случај на болничко лекување

Информации Контакти

THE TURKISH UNION OF ROAD CONSTRUCTION AND BUILDING WORKERS (YOL-IS)

Kizilay Mah. Sumer-1 Sok. No:18
Cankaya 06420 Ankara
Тел. +90 31 223 246 87
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Турски