Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Португалија

Последно ажурирање 22.4.2019
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
600 EUR

Плата по категорија

Без искуство

600 EUR месечно

Квалификуван

656 EUR месечно

Специјалист

683 EUR месечно

Раководител

719 EUR месечно

Дневно

8 часови на ден

Седмично

40 часови за седмица

Прекувремено

2 часови на ден
200 часови годишно

Паузи

1 до 2 часови на ден
Информации
Работник не може да работи повеќе од 5 последователни часови.

Во Португалија

Надомест за патување

Информации
Условите ќе се договорат со работодавецот. Распределбата може да се исплати преку дневници.

Хранарина

5,7 EUR на ден

Надомест за сместување

Информации
Условите ќе се договорат со работодавецот. Распределбата може да се исплати преку дневници.

Дневница/дневен надомест

Информации
Условите ќе се договорат со работодавецот. Распределбата може да се исплати преку дневници.

Прекувремено

50 % плата по час за првиот час
75 % плата по час за следните часови (или делови)

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 07:00
30 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
100 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
100 % плата по час

Работење на државен празник

Дозволено е
100 % плата по час

Надомест за годишен одмор

Применливо
Информации
Ист надоместок како кога работник би работел за време на празник.

13. месец

Применливо
1 месец од бруто плата
Платено на почеток на празник
Информации
Надоместокот се плаќа пред период од најмалку 15 последователни денови одмор. Во случај на пократок одмор, само дел од надоместокот се плаќа пропорционално, освен ако не е договорено поинаку во писмена форма.

14. месец

Применливо
1 месец од бруто плата
Платено на декември
Информации
Пропорционален на периодот што е одработен во текот на годината.

Број на празници

22 денови
Информации
До 25 дена според регистрираното присуство.

Државни празници

13 денови + 1 поврзан ден
1 јануари
Велики петок
Велигден
25 април
1 мај
Корпус Кристи
10 јуни
15 август
5 октомври
1 ноември
1 декември
8 декември
25 декември
24 декември се поврзува и е платен одмор

Придонеси за социјално осигурување

11 % од бруто плата

Болест

Од 1 до 30 денови 55 % од бруто плата
Од 31 до 90 денови 60 % од бруто плата
Од 91 до 365 денови 70 % од бруто плата
Над 365 денови 75 % од бруто плата
Информации
Кога надоместокот за боледување е 55% или 60%, се додаваат дополнителни 5% ако: - надоместокот е еднаков на или под 500 евра - ако во семејството има повеќе од 3 деца до 16 години или до 24 години ако добиваат семеен додаток - ако во семејството има дете со посебни потреби кое добива надоместок .

Повреди/несреќи при работа

Целосна привремена неспособност за работа прв 12 месеци 70 % од бруто плата
Целосна привремена неспособност за работа по 12 месеци 75 % од бруто плата
Делумна привремена неспособност за работа 70 % од бруто плата
Информации
Работодавецот мора во рок од 24 часа да пријави сериозна или фатална несреќа кај трудовиот инспекторат (ACT: Autoridade para as condições do trabalho [Орган за работни услови]) За време на изградбата, ако работодавецот не ги почитува ова, одговорноста лежи кај подизведувачот во рок од 24 часа, а потоа кај главниот изведувач.

Информации Контакти

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Тел. +351 218 818 585
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Португалски, Англиски, Француски