Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Обединето Кралство

Последно ажурирање 16.9.2019
Види ги сите валути во Фунта (£)

Плата по категорија

15,46 плата по час квалификуван по договор
13,29 плата по час квалификуван по договор
12,67 плата по час работник занаетчија по договор
16,77 плата по час квалификуван по договор
16,63 плата по час квалификуван по договор
Не е применливо за привремени работници

Дневно

8 часови од понеделник до четврток
7 часови во петок

Седмично

39 часови за седмица

Паузи

00:00 час на ден
Информации
Треба да вклучува пауза за оброк од најмалку половина час.

Во Обединето Кралство

Дневница/дневен надомест

40 GBP за ноќ

Прекувремено

150 % од понеделник до петок за првите 4 часа
200 % од понеделник до петок по првите 4 часа
Не е применливо за привремени работници

Ноќна работа

25 % на час
Информации
Таму каде што работата ноќе ја извршува друга група работници од тие што ја извршуваат во текот на денот.

Работење во сабота

150 %
200 % по 4 часа работа

Работење во недела

200 %

Работење на државен празник

200 %
Информации
Сите изработени часови на државен празник ќе бидат платени дупло

Работа во смени

14 % плата по час

Надомест за приправност

Информации
по договор

Број на празници

22 денови

Државни празници

8 денови

Повреди/несреќи при работа

Информации
Барања за Квалификации за барање на надомест за несреќи и смрт: Губење на видот на двете очи £25.000 Губење на видот на едно око £10.000 Губење на слухот во едното уво £3.000 Губење на слухот во двете уши £10.000 Губење со ампутација или трајно губење на: Цела дланка или стапало (под лактот или коленото) £25.000 Цела рака или нога (на или над лактот или коленото) £25.000 Голем прст на ногата £1.300 Друг прст на ногата £600 Палец £4.000 Показалец (губење на најмалку еден зглоб) £4.000 Друг прст (губење на најмалку еден зглоб) £800 Вкупна инвалидност: 12 месеци £3.000 24 месеци £3.000 Трајно £15.000 Максимална исплата: £25.000 Работодавецот ќе обезбеди осигурително покритие за ненамерна повреда како резултат на несреќа на работното место или несреќа при патување до и од работното место.

Информации Контакти

Unite the Union

Unite House
128 Theobald's Road
Holborn, London, WC1X 8TN
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски