Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Белгија

Последно ажурирање 04.4.2024
Види ги сите валути во Евро (€)

Плата по категорија

Без искуство

I категорија
17.398 EUR на час

Квалификуван

IA категорија
18.264 EUR на час
II категорија
18.549 EUR на час
IIA категорија
19.473 EUR на час

Специјалист

III категорија
19.725 EUR на час

Раководител

IV категорија
20.937 EUR на час

Почетници / млади работници

I категорија
17.398 EUR на час

Професионалци

Раководител на тим А
21.698 EUR на час (тим а: тим составен од работници што припаѓаат на иста категорија)
Раководител на тим Б
23.031 EUR на час (тим б: тим составен од работници што припаѓаат на различни категории)
Надзорник
25.124 EUR на час

Дневно

8 час(-ови)

Седмично

40 часови

Прекувремено

1 час на ден
2 часови на ден (седмица на „флексибилна работа“)
5 часови за седмица + саботи (работењето во сабота се смета за прекувремена работа и може да се додаде на 5-те часа прекувремена работа што се дозволени седмично)
10 часови за седмица (седмица на „флексибилна работа“)
180 часови годишно

Паузи

Одмор

по 6 часа работа
15 минути правна одредба - нема секторски договор

Посебни услови

Информации
Список со опасни и неповолни работи на побарувачка. Нема ограничување на бројот на часови, но има бонуси: од 10% до 100% според видот на работа.

Во Белгија

Надомест за патување

Информации
Патните трошоци и додатокот за мобилност (врз основа на времето поминато на долги растојанија) варираат во зависност од оддалеченоста и времето. Детали на побарување.

Хранарина

3.247 EUR

Прекувремено

20 % на час ако не се компензирани во часови
0 % во седмица на флексибилна работа

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
25 %

Работење во сабота

50 %
Информации
Во сабота премијата е задолжителна дури и ако часовите се компензираат.

Работење во недела

Не е регулирано на секторско ниво

Работење на државен празник

Ако се работи на државни празници, деновите мора да бидат компензирани со дополнителен слободен ден.

Работа во смени

10 %
25 % ноќна смена

Опасна работа

10 до 100 %
Информации
Список со опасни работи на побарувачка

Надомест за годишен одмор

Применливо
15,38 % од бруто плата пораст од 8%
Јуни

13. месец

Применливо
9 % од бруто плата
Платено на ноември

Број на празници

32 денови годишно

Државни празници

10 денови годишно
Нова година (1 јануари)
Втор ден Велигден (понеделник)
1 мај
Вознесение (Спасовден)
Понеделник по Пентекост (Духовден)
21 јули
Вознесение
Сите светци (1 ноември)
11 ноември
Божиќ (25 декември)

Придонеси за социјално осигурување

13,07 % од бруто плата пораст од 8%

Данок на приход

± 30 %

Болест

Ден 1 до 7 : 100 % плаќа работодавецот
Ден 8 до 14 : 85,88 % плаќа работодавецот без исплата на одредбите за социјално осигурување
Ден 15 до 30 : 85,88 % плаќа работодавецот и социјалното осигурување

Повреди/несреќи при работа

Привремена неспособност: 90 % од бруто плата
Трајна неспособност за работа: годишна распределба
Информации
Износот во зависност од стапката на трајна неспособност

Информации Контакти

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Холандски, Англиски, Француски

ACV Bouw - Industrie & Energie

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Холандски

ALGEMENE CENTRALE - ABVV / CENTRALE GENERALE - FGTB

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Холандски, Англиски, Француски, Португалски

CSC Batiment - industrie & énergie

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Француски