Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Норвешка

Последно ажурирање 14.3.2019
Види ги сите валути во Норвешка круна (NOK)

Плата по категорија

Работници под 18 години возраст

6 EUR на час
190 EUR за седмица

Неквалификувани работници без искуство во градежништвото

183,1 NOK

Неквалификувани работници со најмалку една година искуство во градежништвото

191 NOK

Квалификуван

203,8 NOK

Просечна плата (индикација)

216 NOK (просечна плата за работник)
210 NOK (средна плата за работник)

Дневно

Макс 9 часови
Информации
Посебни договори за продолжување на ограничувањата може да се договорат во рамките на колективниот договор и/или од страна на инспекцискиот орган за труд.

Седмично

Макс 40 часови
Информации
Посебни договори за продолжување на ограничувањата може да се договорат во рамките на колективниот договор и/или од страна на инспекцискиот орган за труд.

Прекувремено

На ден 13 часови
За седмица 48 часови
Месечно 100 часови
Годишно 200 часови
Максимум 4 часови

Паузи

Одмор

30 минути за 8 часа работа
Дел од стандардното работно време ако паузата се земе во склоп на работното место
Информации
Вработениот ќе има најмалку една пауза ако дневните работни часови се над пет часа и 30 минути.

Посебни услови

Информации
Работното време треба да се организира така што вработените нема да бидат изложени на негативен физички или ментален напор, при што ќе се почитуваат безбедносните мерки.

Во Норвешка

Надомест за патување

Информации
Нема законски прописи – само упатување на одредбите во земјите домаќини. (Но регулирано во некои колективни договори).

Надомест за сместување

Информации
За задачи при кои треба да се ноќева на друго место, работодавецот, по правило, ќе плати за храна и сместување, но може да се договори фиксна стапка, плаќање по извршена сметка или слично.

Дневница/дневен надомест

Информации
За задачи при кои треба да се ноќева на друго место, работодавецот, по правило, ќе плати за храна и сместување, но може да се договори фиксна стапка, плаќање по извршена сметка или слично.

Прекувремено

Најмалку 40 % од платата

Вечерна работа

Дозволено е
Од 21:00 до 06:00

Ноќна работа

Дозволено само ако е неопходно поради природата на работата

Работење во сабота

Дозволено е

Работење во недела

Не е дозволено освен ако е неопходно поради природата на работата
Информации
Работа во недела се смета работата што се врши од 18.00 во сабота до 22.00 во недела.

Работење на државен празник

Не е дозволено освен ако е неопходно поради природата на работата
Информации
Работа на празник се смета работата што се врши од 18.00 претходниот ден до 22.00 на денот кога е државниот празник.

Работа во смени

Дозволено е

Надомест за годишен одмор

Најмалку 10,2 % од платата добиена претходната година
Информации
Се плаќа на последниот нормален ден за исплата пред празникот или во јуни.

Поголем стаж

По 60 години 1 седмица дополнителен одмор

Дополнителна професионална пензиска шема

Информации
Од повеќето работодавци се бара да основаат професионална пензиска шема за своите вработени

Број на празници

Мин 20 денови годишно
Максимум 30 денови на ден
Најмалку 10 последователни денови

Државни празници

Нова година
понеделник четврток
Велики петок
Втор ден Велигден (понеделник)
Ден на трудот
17 мај ден на уставот
Вознесение (Спасовден)
Понеделник по Пентекост (Духовден)
Божиќ
26 декември

Придонеси за социјално осигурување

Информации
Членството во Националната осигурителна шема е задолжително. Стапката на придонеси изнесува 8,2% од бруто платата.

Данок на приход

Просек 30 %

Дополнителни пензиски фондови

Информации
Вклучено во Националната осигурителна шема. За да имате право на примање пензија од Норвешка, мора да сте член на шемата една година.

Болест

52 седмици
Информации
Мора да сте работеле најмалку 4 седмици, а Вашата болест мора да биде документирана.

Повреди/несреќи при работа

52 седмици
Информации
Мора да сте работеле најмалку 4 седмици, а Вашата болест мора да биде документирана.

Информации Контакти

Fellesforbundet

Lilletorget 1
0184 Oslo
Тел. +47 23 06 31 00