Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Луксембург

Последно ажурирање 05.1.2022
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
13,048 EUR на час за неквалификувани работници
15,6552 EUR на час за квалификувани работници

Плата по категорија

Без искуство

13,1372 EUR до 14,5396 EUR на час : градежништво и просторно планирање неквалификувани работници без искуство во градежништвото
15,7648 EUR на час : градежништво и просторно планирање приправници професионалци
13,046 EUR до 14,4985 EUR на час електричари:
13,046 EUR на час поставувачи на санитарии-греење-клими:
13,046 EUR до 16,285 EUR на час за работници на кран и дигалка
13,046 EUR до 15,6552 EUR на час плочкари
13,046 EUR до 15,4927 EUR на час кровопоставувачи

Квалификуван

15,9565 EUR до 17,5667 EUR на час : градежништво и просторно планирање
13,046 EUR до 16,0112 EUR на час електричари:
15,6552 EUR до 17,1552 EUR на час поставувачи на санитарии-греење-клими:
14,6593 EUR до 20,8634 EUR на час за работници на кран и дигалка
15,8392 EUR до 17,0859 EUR на час плочкари
15,6552 EUR до 16,9267 EUR на час кровопоставувачи

Специјалист

20,0438 EUR на час : градежништво и просторно планирање
15,6552 EUR до 18,2025 EUR на час електричари:
19,4363 EUR на час поставувачи на санитарии-греење-клими:
18,5952 EUR до 22,4737 EUR на час за работници на кран и дигалка
18,3068 EUR на час плочкари
18,2846 EUR до 20,6598 EUR на час кровопоставувачи

Раководител

21,7028 EUR на час : градежништво и просторно планирање
15,6552 EUR до 23,8983 EUR на час електричари:

Почетници / млади работници

9,7845 до 10,4388 EUR работници под 18 години возраст

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

10 часови на ден
48 часови за седмица

Паузи

Ручек

30 минути
Не е платено
Платени паузи :
Градежништво и просторно планирање : 15 минути со минимум 9 работни часа
Кровопоставувачи : 15 минути

Во Луксембург

Надомест за патување

Информации
- Градежништво и просторно планирање: Работодавецот организира превоз за работниците од дома до градилиштата - Друго: кога се патува со приватно возило, фирмата плаќа надомест по поминат километар, обично само за растојанието од седиштето на фирмата до градилиштето.

Надомест за сместување

Само за работа во странство
Информации
Работа во странство: обично >50 km од границата и/или кога работодавецот не може да обезбеди превоз

Дневница/дневен надомест

744 EUR на ден за работа во странство
Информации
Работа во странство: обично >50 km од границата

Прекувремено

40 % на час
Информации
Прекувремената работа и понатаму е само во вонредни случаи (итни поправки, итна работа со бетон, непристапни места за други работници, производство и промет). Неопходна е согласност од Човечки ресурси. Инспекторатот за труд мора да биде известен ако се работи прекувремено во недела, државен празник и ноќна работа.

Ноќна работа

Од 22:00 до 06:00
50 % на час
По 5 ден(-ови) : 20 % на час - за редовно планирање

Работење во недела

100 % на час

Работење на државен празник

100 % на час
Информации
За работа на државен празник како надомест мора да се даде друг ден за одмор

Опасна работа

0,5 EUR на час - градежништво и просторно планирање
10 % на час - молери
Информации
Градежништво и просторно планирање: работи со голем степен на валканост, на вода и со големо ниво на кал, висечки скелиња поставени над >15m од тлото, употреба на хидраулични чекани во багери и пневматски алатки со повеќе од 15kg, шахти и тунели со отвори под 1m и длабочина над 3.6m и ADR транспорт. Молери: лакирање со спреј, употреба на опасни хемикалии, пескарење, работа на отворено без скеле на висина >6m или молерисување фасади со лизгачки скали, освен фарбање прозорци и ролетни.

Надомест за приправност

Работници на кран и дигалка: 2.9994 €/на ден - 6.4079 €/на ден (саботи, недели, државни празници) индексирани
Поставувачи на санитарии-греење-клими: по договор со вработениот
Информации
Работници на кран и дигалка: лимит за приправност од 128 часа/седмично

Други додатоци на платата

Градежништво и просторно планирање: 5 % од бруто плата
Молери, работници на кран и дигалка: 5 % од бруто плата
Електричари: 2 % од бруто плата
Кровопоставувачи: 2,5 до 5 % од бруто плата (во зависност од стажот во фирмата)
Поставувачи на санитарии-греење-клими: 2 до 5 % од бруто плата (во зависност од стажот во фирмата)
Плочкари 150 EUR годишно како надомест за опрема
Платено на декември

Друго

80 % за часови што не се вратени пред крајот на месецот
Информации
За првите 16 часа е одговорен работодавецот. За остатокот, одговорноста за плаќање ја презема државата

Број на празници

26 денови годишно
27 денови во градежништво и просторно планирање
26 до 29 денови за работници на кран и дигалка

Државни празници

10 денови
1 јануари
Втор ден Велигден (понеделник)
1 мај
Вознесение (Спасовден)
Понеделник по Пентекост (Духовден)
23 јуни
15 август
1 ноември
25 и 26 декември

Придонеси за социјално осигурување

2,8 % за здравствено осигурување
8 % за пензиско осигурување
1,4 % за здравствено осигурување

Данок на приход

0 до 40 % според класата на данок и позицијата на вредноста на приходот во официјалната даночна стапка
0,5 % привремен данок за урамнотежување на државниот буџет
Информации
Класа 1: особено за самци и лица што не се во брак. Класа 1а: долгогодишни вдовици/вдовци, вработени со деца што зависат од нив, постари лица, лица што не се државјани ако еден од сопружниците остварува професионален приход во Луксембург. Класа 2: парови што имаат заеднички данок, вдовици/вдовци и разведени/одвоени помалку од 3 години, лица што не се државјани ако 50% од семејните приходи се остварени во Луксембург.

Болест

100 %
Информации
77 дена на трошок на работодавецот (референтен период од 12 месеци) на темел на највисоката плата за 3 месеци пред боледувањето. По 77. ден, Фондот за здравствено осигурување го плаќа боледувањето до лимит од 52 седмици за период од 104 седмици).

Повреди/несреќи при работа

100 %
Информации
77 дена на трошок на работодавецот (референтен период од 12 месеци) на темел на највисоката плата за 3 месеци пред боледувањето. По 77. ден, Фондот за здравствено осигурување го плаќа боледувањето најмногу до 52 седмици за период од 104 седмици).

Информации Контакти

Hotline OGBL

Тел. +352 26543 777
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Германски, Француски, Португалски