Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Хрватска

Последно ажурирање 16.10.2023
Види ги сите валути во Хрватска куна (HRK)

Минимална бруто плата

Применливо
700 EUR

Плата по категорија

Без искуство

780 EUR месечно 4,48 EUR на час
820 EUR

Квалификуван

870 EUR
950 EUR
1.000 EUR

Специјалист

1.050 EUR
1.100 EUR

Раководител

1.170 EUR
1.240 EUR
1.400 EUR

Професионалци

1.450 EUR
1.600 EUR
2.000 EUR

Дневно

8 час

Седмично

40 часови
Информации
Работниците можат да работат повеќе од 8 ч на ден за неколку дена, до 56 часа седмично (60 за сезонска работа), а некои денови помалку од 8 часа на ден / 56 часа седмично, но на крајот на овој период просечното работно време мора да биде 40 часа седмично. Во таков случај, нема прекувремена работа.

Прекувремено

10 часови за седмица
180 часови годишно
250 часови годишно (колективен договор - по потреба)

Паузи

по 6 часа работа
30 минути
Дел од стандардното работно време
Платено

Во Хрватска

Надомест за патување

Додаток на темел на цената на јавниот превоз

Хранарина

20 до 26,54 EUR на ден
15 до 20 EUR на ден

Надомест за сместување

Трошоците за сместување на градилиштето се во согласност со даночните регулативи и се на товар на работодавецот.

Дневница/дневен надомест

20 - 26,54 EUR

Прекувремено

30 % плата по час

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
30 % плата по час

Работење во сабота

Работењето во сабота се смета за нормално работно време.

Работење во недела

Дозволено е
30 % плата по час

Работење на државен празник

Дозволено е
50 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
10 % плата по час

Опасна работа

5 % за влијанието на факторите на животната средина
5 до 50 % за физичко и ментално оптоварување
Информации
ФИЗИЧКО И МЕНТАЛНО ОПТОВАРУВАЊЕ - работа на возачи кои користат тешки моторни возила во јавниот сообраќај - работа со тешки градежни машини - работа на височини над 25m........мин. 15% - работа на длабочини во тесни канали и ровови подлабоки од 3m .......мин. 10% - работа на висечко скеле ........мин. 25% - работа на ископ на тунели и потпора на карпи/ .... мин. 30-40% - поставување и детонирање мини .....мин. 25 % - работа под вода и работа со нуркање ......мин. 50%

Надомест за приправност

70 % плата по час (не помалку од законски утврдената минимална плата)

Надомест за годишен одмор

Применливо
300 EUR годишен одмор
100 EUR божиќ

Други додатоци на платата

0,5 % според службени години
Платено месечно

Број на празници

20 денови годишно за 5 работни дена/седмично
24 денови годишно за 6 работни дена/седмично
Информации
Секои 4 години служба, се додава дополнителен ден, сè до 25/30 дена

Државни празници

13 денови годишно
1 јануари
6 јануари
Втор ден Велигден (понеделник)
1 мај
Педесетница
22 јуни
25 јуни
5 август
15 август
8 октомври
1 ноември
25 и 26 декември

Придонеси за социјално осигурување

15 % на i. столб
5 % на ii. столб
Информации
Придонеси што ги плаќа работодавецот и се пресметуваат на бруто плата: придонеси за национално здравствено осигурување 15%; придонес за повреди на работното место 0,5%; придонес за вработување 1,7%

Данок на приход

20 до 30 %
Информации
Локалниот данок од 0% до 18% зависи од општината

Дополнителни пензиски фондови

само III. столб – не е задолжително

Болест

Ден 1 до 42 : 70 %

Повреди/несреќи при работа

100 %

Информации Контакти

SGH - Sindikat graditeljstva Hrvatske

Trg kralja Petra Krešimira IV. br2, Zagreb
Тел. +385992536590
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Хрватски, Англиски, Српски, Словенечки, Шпански