Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Ирска

Последно ажурирање 09.11.2021
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

10,1 на час национална минимална плата
19,96 квалификуван
19,37 на час квалификуван
17,97 на час квалификуван
6,64 плата по час приправник
9,98 на час приправник
14,97 на час приправник
17,97 на час приправник
14,52 неквалификувани работници без искуство во градежништвото

Плата по категорија

Без искуство

13,77 EUR на час
Информации
Степен D за Национална договорена тарифа за градежен работник не е утврдена со закон

Квалификуван

15,46 EUR до 22,56 EUR на час
Информации
Националната договорена тарифа не е утврдена со закон

Почетници / млади работници

6,65 EUR до 17,96 EUR на час
Информации
Тарифи за приправник занаетчија

Дневно

8 до 12 часови на ден

Седмично

39 до 40 часови

Прекувремено

4 часови на ден
8 часови за седмица

Паузи

10:00
10 минути

Ручек

Од 13:00 до 13:30

Во Ирска

Надомест за сместување

181,6 EUR за седмица според упатствата за приходи

Прекувремено

150 % плата по час

Работење во сабота

Прв 4 часови : 150 % плата по час
По 4 часови : 200 % плата по час

Работење во недела

200 % плата по час

Работење на државен празник

Не е задолжително
Дозволено е
200 % плата по час
Годишен одмор 1 надомест за годишен одмор

Работа во смени

Дозволено е

Надомест за годишен одмор

Применливо

Број на празници

23 денови годишно
9 државни празници

Државни празници

9 денови годишно
1 јануари
17 март
Втор ден Велигден (понеделник)
1 мај
Првиот понеделник во јуни
Првиот понеделник во август
Последниот понеделник во октомври
25 декември
26 декември

Болест

200 за седмица максимум 50 денови годишно
Повреди/несреќи при работа 100.000 дополнителни пензиски фондови

Информации Контакти

SIPTU - Services Industrial Professional and Technical Union

Construction Sector, TEAC Division, SIPTU,
Liberty Hall
Dublin 1
Тел. 01-8586300
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Ирски, Полски