Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Франција

Последно ажурирање 18.5.2022
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
10,85 EUR на час
1.645,58 EUR месечно

Плата по категорија

Без искуство

20.093 EUR до 20.876 EUR годишно (просторно планирање)
1.589,47 EUR до 1.595 EUR месечно (изградба)

Квалификуван

20.875 EUR до 23.943 EUR годишно (просторно планирање)
1.589,47 EUR до 1.713,1 EUR месечно (изградба)

Специјалист

24.450 EUR до 27.922 EUR годишно (просторно планирање)
1.619,92 EUR до 2.072,2 EUR месечно (изградба)

Раководител

28.692 EUR до 30.328 EUR годишно (просторно планирање)
1.830,5 EUR до 2.362,11 EUR месечно (изградба)

Професионалци

19.834 EUR до 36.594 EUR годишно (просторно планирање)
1.589,47 EUR до 3.042,01 EUR месечно (изградба)

Дневно

7 часови

Седмично

35 часови

Прекувремено

10 часови на ден
48 часови за седмица (во просек максимум 44 часа седмично во период од 12 последователни седмици)

Паузи

Секои 6 часа
20 минути

Во Франција

Надомест за патување

Кратки патувања: < 50KM : патните трошоци се пресметани според бројот на километри и според регионот. за долги патувања, исплата на надомест по фактура за патни трошоци или фиксен износ определен од компанијата.
Информации
Забелешка: во случај на патувања на долги релации, компанијата мора да ги плати периодичните трошоци за превоз до дома.
За привремени работници
Ако сте привремен работник, овие надоместоци се на врвот на задолжителната исплата од Вашиот работодавец за патни трошоци од матичната земја до Вашето работно место во Франција.

Хранарина

Јавни работи
10,5 до 12,24 EUR дневно
Изградба
8,6 до 11 EUR дневно
Barème URSAFF Grand déplacement >50KM
19,1 EUR дневно
Преговори со компанијата за да се одредат фиксните стапки или исплата на надомест по фактура

Надомест за сместување

Barème URSAFF Grand déplacement >50KM
68,5 EUR дневно (paris +département 92,93 и 94 )
50,8 EUR дневно други одделенија или исплати на надомест по фактура

Прекувремено

Прв 8 часови : 25 % плата по час
По 8 часови 50 % плата по час

Ноќна работа

Се одредува на ниво на компанијата
Од 21:00 до 06:00

Работење во недела

Се одредува на ниво на компанијата
Информации
Работењето во недела и понатаму е строго регулирано и само во исклучителни ситуации.

Работење на државен празник

Се одредува на ниво на компанијата
Информации
За работа на државен празник како надомест мора да се даде друг ден за одмор (освен ако се работи помалку од три месеци)

Работа во смени

Се одредува на ниво на компанијата

Надомест за приправност

Се одредува на ниво на компанијата

Надомест за годишен одмор

30 % за платен празник

Дополнителни празници

Информации
En function de l’ancienneté +2j après 20 ans, +4j après 25ans, +6j après 30ans mais des accords d’entreprise peuvent prévoir des jours de congès liés à l’ancienneté dés la 3ème année.

13. месец

Можно е да се добие плата за 13-ти месец, но тоа треба да го одреди компанијата

Дополнителна професионална пензиска шема

Не е применливо за привремени работници

Други додатоци на платата

Тежината на работата (pénibilité) се одредува на регионално ниво

Број на празници

2,5 денови месечно
30 денови годишно

Државни празници

10 денови + педесетница (конкретен статут)
1 јануари
Втор ден Велигден (понеделник)
1 мај
8 мај
14 мај
Педесетница
14 јули
15 август
1 ноември
11 ноември
25 декември

Придонеси за социјално осигурување

23 % од бруто плата земајќи ги предвид пензиските фондови.
За привремени работници
Како привремен работник, Вашиот работодавец мора да Ве пријави и мора да плаќа социјални придонеси во земјата во која е регистриран. Како доказ, работодавецот мора да има образец А1 што покажува дека навистина сте покриени во случај на работни несреќи, болест, пензија, семејни бенефиции итн.

Данок на приход

Во зависност од земјата

Дополнителни пензиски фондови

Данокот се плаќа на крајот од годината
Информации
Ако престојувате во Франција повеќе од 183 дена во една година, мора да плаќате даноци во Франција.

Болест

Ден 4 до 48 : 100 %
Ден 49 до 90 : 75 %
За привремени работници
Не важи за привремени работници

Повреди/несреќи при работа

Ако е недостапен помалку од 30 дена ден 1 до 15 EUR 90 %
Ако е недостапен помалку од 30 дена ден 16 до 30 : 100 %
Ако е недостапен повеќе од 30 дена ден 1 до 90 : 100 %
За привремени работници
Не важи за привремени работници

Информации Контакти

Fédération nationale Construction et Bois – CFDT

47/49 avenue Simon Bolivar
75950 Paris cedex 19
France
Тел. + 00 33 (0)1 56 41 55 60
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Бугарски, Германски, Англиски, Шпански, Француски, Италијански, Холандски, Полски, Португалски, Романски

Fédération Nationale des Salariés de la Construction, du Bois et de l’Ameublement CGT

263 rue de Paris
93514 Montreuil
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Француски

FO Bâtiment, Bois, Papier, Carton, Céramique

Avenue Parmentier 170, CS 20006
75479 Paris Cedex 10
Тел. 0033142013000
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Француски

Информации Брошури