Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Црна Гора

Последно ажурирање 05.3.2019
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

288 EUR бруто

Плата по категорија

Просечна плата (индикација)

650 EUR бруто

Дневно

8 часови

Седмично

40 часови

Прекувремено

2 часови на ден
10 часови за седмица

Паузи

Одмор

15 минути до 6 часови работа
30 минути до 8 часови работа
45 минути до 10 часови работа
Дел од стандардното работно време
Платено
Информации
Дефинирано во договорот за вработување

Посебни услови

Макс 36 часови за седмица

Во Црна Гора

Надомест за патување

Според колективниот договор на филијала

Хранарина

Топол оброк е составен дел од почетната заработка

Надомест за сместување

Додаток за работа на терен : 2 % на ден од пресметаната вредност на коефициентот за утврдување на заработката ако на теренскиот работник му се обезбедени бесплатно сместување и храна.
Додаток за работа на терен : 15 % на ден од пресметаната вредност на коефициентот за утврдување на заработката ако на теренскиот работник му е обезбедено само сместување или само оброк.
Додаток за работа на терен : 20 % на ден од пресметаната вредност на коефициентот за утврдување на заработката ако на теренскиот работник не му е обезбедено ни сместување ни храна

Прекувремено

40 % плата по час

Ноќна работа

Дозволено е
Од 22:00 до 06:00
40 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е

Работење во недела

Седмичниот одмор треба да се користи во недела. Работодавецот треба да обезбеди друг ден кога вработениот ќе го користи својот седмичен одмор доколку тоа го налага природата на работата и начинот на кој е организирана работа.

Работење на државен празник

Дозволено е
150 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е

Надомест за приправност

70 % од просечната плата на работникот за претходните три месеци
Информации
Доколку работата е прекината независно од одговорноста на работникот.

Надомест за годишен одмор

Применливо
100 %

Дополнителна професионална пензиска шема

Не е применливо за привремени работници

Број на празници

Мин 20 денови
24 денови ако работникот е помлад од 18 години
Информации
Бројот на денови се зголемува според критериумите одредени во колективниот договор и договорот за вработување.

Државни празници

Нова година
Ден на трудот
21 мај ден на независноста
13 јули ден на сувереноста
Правото на платено отсуство за да се одбележуваат верски празници имаат:
- Православни христијани за Бадник, Божиќ (два дена), Велики петок, Велигден (вториот ден) и Духовден
- Римокатолици за Бадник, Божиќ (два дена), Велики петок, Велигден (вториот ден) и Празникот сите светци
- Муслимани за Рамазан Бајрам (три дена) и Курбан Бајрам (три дена)
- Евреи за Пасха (два дена) и Јом Кипур (два дена)
Информации
Државните и други празници се слават два дена, на денот на празникот и следниот ден

Придонеси за социјално осигурување

Од 15 до 20,5 % пензиско и инвалидско осигурување

Дополнително социјално осигурување

Од 8,5 до 12,8 % здравствено осигурување
Од 0,5 до 1 % осигурување во случај на невработеност

Данок на приход

Од 9 до 11 % за заработка над 765 EUR бруто

Болест

1 до 60 денови : 75 % од плата
Од 60 денови понатаму : 70 % од плата

Повреди/несреќи при работа

100 %

Информации Контакти

Union of Free Trade Unions of Montenegro

ul. Slobode 74/I
Podgorica
Тел. +382 (020) 232-315
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Српски