Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Германија

Последно ажурирање 20.1.2023
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо за привремени работници
12 EUR на час градежен работник без искуство (плата класа c) германија

Плата по категорија

17,61 до 25,23 EUR на час (западна германија)
14,9 до 24,26 EUR на час источна германија
17,41 до 24,91 EUR на час (берлин)

Дневно

Понеделник до четврток 8 часови зимски период декември до март
Петок 6 часови зимски период декември до март
Понеделник до четврток 8,5 часови април до ноември
Петок 7 часови април до ноември

Седмично

41 часови април до ноември
38 часови зимски период

Прекувремено

2 часови на ден максимум

Во Германија

Надомест за патување

0,2 EUR за km со свој автомобил - максимум 20 евра/ден

Хранарина

4,09 EUR западна германија, само ако работникот е повеќе од 10 часа надвор од дома

Надомест за сместување

24 EUR на ден

Прекувремено

25 % плата по час

Ноќна работа

Од 20:00 до 05:00
20 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
ако работниот совет се согласува, нема премии

Работење во недела

Дозволено е - ако јавните власти се согласуваат
75 % плата по час

Работење на државен празник

Дозволено е - ако јавните власти се согласуваат
Макс 200 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е - ако работниот совет се согласува

Опасна работа

0,3 до 71,6 EUR на час

Надомест за годишен одмор

20 % од бруто плата

13. месец

Макс 113 часови плати - во повеќето делови од западна германија

Број на празници

30 денови годишно
Информации
Законскиот минимум е 20 дена/годишно. Социјалните партнери се договорени на 30 дена/годишно за градежниот сектор

Државни празници

Околу 12 денови годишно
Информации
Државните празници се разликуваат од регион до регион

Придонеси за социјално осигурување

20 %

Данок на приход

Варијабла
Информации
Данокот на добивка се пресметува врз приходите на работникот и неговиот семеен статус (во брак или не, деца, приход на сопруг/сопруга/партнер)

Дополнителни пензиски фондови

9,2 EUR месечно
Информации
минимално дополнително намалување на пензија за градежните работници

Болест

Седмица 1 до 6 : 100 % плаќа работодавецот
По седмица 6 : 90 % плаќа здравственото осигурување макс нето

Информации Контакти

DGB-Projekt Faire Mobilität (DGB-Project Fair Mobility)

Wilhelm-Leuschner-Str. 69-77
60329 Frankfurt am Main
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Бугарски, Англиски, Германски, Полски, Романски

Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt Vorstandsbereich Bauwirtschaft - Baustoffindustrie

Olof-Palme-Str.19
60439 Frankfurt/Main
Тел. +496995737244
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Германски, Англиски