Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Холандија

Последно ажурирање 13.3.2024
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
13,27 EUR на час : 22 години и повеќе

Плата по категорија

Без искуство

6,79 EUR до 12,49 EUR на час : од 16 до 21 година
16,56 EUR на час : 22 години и повеќе

Квалификуван

9,77 EUR до 15,38 EUR на час : од 17 до 21 година
17,52 EUR на час : 22 години и повеќе

Специјалист

14,52 EUR до 19,26 EUR на час : од 18 до 21 година
18,6 EUR на час : 22 години и повеќе

Раководител

19,87 EUR на час : 22 години и повеќе

Професионалци

20,85 EUR на час : 22 години и повеќе

Дневно

8 часови помеѓу 07:00 – 19:00

Седмично

40 часови

Прекувремено

12 часови на ден (работно време + време за патување + паузи)

Паузи

Не е платено

Одмор

30 минути (> 5,5 работни часови)
45 минути (>8 работни часови)
60 минути (>10 работни часови, 0,5 час одеднаш)

Во Холандија

Надомест за патување

0,32 EUR за km

Хранарина

Применливо ако работникот не може да вози до дома секој ден.
7,56 EUR на ден или бесплатни оброци

Надомест за сместување

Работодавците ги плаќаат сите трошоци
Информации
Бесплатно сместување кога работникот не може да вози до дома секој ден.

Дневница/дневен надомест

Работна облека: 0,98 EUR на ден
Чизми: 0,6 EUR на ден
Алати: 0,75 EUR на ден
Заштитни шлемови и обувки: бесплатно

Прекувремено

Прв 3 часови : 25 % плата по час
50 % плата по час од понеделник од 05:00 до сабота до 21:00
100 % плата по час од сабота 21:00 до понеделник 05:00 и празници

Вечерна работа

Дозволено е : се одредува на ниво на компанијата, само кога има договор со работниот совет и 70% од работниците.
Од 19:00 до 00:00
Понеделник до четврток: 30 % од плата
Петок 50 % од плата
Сабота и недела 100 % од плата

Ноќна работа

Се одредува на ниво на компанијата, само кога има договор со работниот совет и 70% од работниците.
Од 00:00 до 07:00
Понеделник 100 %
Вторник до петок 30 %
Сабота 50 %
Недела 75 %

Работење во сабота

Дозволено е
20 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
00:00 - 07:00 75 %
07:00 – 24:00 100 %
Информации
Градежниот работник не може да биде принуден да работи во недела.

Работење на државен празник

работа во смени е дозволена само во посебни услови.
100 %

Работа во смени

Дозволено е
2 смени: 10 % плата по час
3 смени: 15 % плата по час

Надомест за приправност

Понеделник до петок: 13 EUR
Сабота 20 EUR
Сабота и празници 26 EUR

Надомест за годишен одмор

8 % од бруто плата

13. месец

Се одредува на ниво на компанијата

Други додатоци на платата

4,36 % за одржливо вработување

Друго

Лоши временски услови

100 %

Работа на патишта во променето работно време

Помеѓу понеделник 07:00 и петок 20:00: 30 % плата по час
Помеѓу петок 20:00 и сабота 20:00: 50 % плата по час
Помеѓу сабота 20:00 и недела 07:00: 75 % плата по час
Помеѓу недела 07:00 и понеделник 07:00: 100 % плата по час

Број на празници

20 денови законски
5 денови според колективен договор
Секој работник има 20 дополнителни платени слободни денови (за работа од 40 часа седмично, наместо 36 часа седмично).

Државни празници

7 денови годишно
1 јануари
Втор ден Велигден (понеделник)
27 април
5 мај
Понеделник по Пентекост (Духовден)
25 и 26 декември

Придонеси за социјално осигурување

27,65 % од бруто плата
Не е применливо за привремени работници

Дополнително социјално осигурување

0,13 % од бруто плата
Не е применливо за привремени работници

Данок на приход

18,97 % до EUR 38.137 годишно
36,87 % до EUR 75.028 годишно
49,5 % над EUR 75.028 годишно
Не е применливо за привремени работници

Дополнителни пензиски фондови

9,44 %

Болест

Година 1 : 100 %
По 1 година 70 % + 100% пензиски фонд

Повреди/несреќи при работа

Година 1 : 100 %
По 4 година 70 % + 100% пензиски фонд

Информации Контакти

FNV Bouw

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Холандски, Англиски, Германски, Шпански