Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Холандија

Последно ажурирање 17.2.2020
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
14,04 EUR до 18,57 EUR на час

Плата по категорија

Без искуство

5,61 EUR до 10,52 EUR на час : од 16 до 21 година
14,04 EUR на час : 22 години и повеќе

Квалификуван

8,18 EUR до 13,01 EUR на час : од 17 до 21 година
14,85 EUR до 15,79 EUR на час : 22 години и повеќе

Специјалист

12,26 EUR до 16,35 EUR на час : од 18 до 21 година
16,89 EUR до 17,74 EUR на час : 22 години и повеќе

Раководител

15,72 EUR до 18,57 EUR на час

Професионалци

Информации
За работници што извршуваат физичка работа, се применува поинаков систем за плата.

Дневно

8 часови помеѓу 07:00 – 19:00

Седмично

40 часови

Прекувремено

12 часови на ден (работно време + време за патување + паузи)

Паузи

Не е платено

Одмор

30 минути (> 5,5 работни часови)
45 минути (>8 работни часови)
60 минути (>10 работни часови, 0,5 час одеднаш)

Во Холандија

Надомест за патување

0,32 EUR за km
Информации
Патни трошоци од привременото сместување до работното место. Платено време на патување: првиот час од денот не се плаќа кога сам возиш кола или кога си сопатник. На возачот што вози колеги му е платен секој час од времето на патување.

Хранарина

Применливо ако работникот не може да вози до дома секој ден.
6,65 EUR на ден или бесплатни оброци

Надомест за сместување

Работодавците ги плаќаат сите трошоци
Информации
Бесплатно сместување кога работникот не може да вози до дома секој ден.

Дневница/дневен надомест

Работна облека: 0,87 EUR на ден
Чизми: 0,54 EUR на ден
Алати: 0,75 EUR на ден
Заштитни шлемови и обувки: бесплатно

Прекувремено

Прв 3 часови : 25 % плата по час
50 % плата по час од понеделник од 05:00 до сабота до 21:00
100 % плата по час од сабота 21:00 до понеделник 05:00 и празници

Вечерна работа

Дозволено е : се одредува на ниво на компанијата, само кога има договор со работниот совет и 70% од работниците.
Од 19:00 до 00:00
Понеделник до четврток: 30 % од плата
Петок 50 % од плата
Сабота и недела 100 % од плата

Ноќна работа

Се одредува на ниво на компанијата, само кога има договор со работниот совет и 70% од работниците.
Од 00:00 до 07:00
Понеделник 100 %
Вторник до петок 30 %
Сабота 50 %
Недела 75 %

Работење во сабота

Дозволено е
20 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
00:00 - 07:00 75 %
07:00 – 24:00 100 %
Информации
Градежниот работник не може да биде принуден да работи во недела.

Работење на државен празник

работа во смени е дозволена само во посебни услови.
100 %

Работа во смени

Дозволено е
2 смени: 10 % плата по час
3 смени: 15 % плата по час

Надомест за приправност

Понеделник до петок: 13 EUR
Сабота 20 EUR
Сабота и празници 26 EUR

Надомест за годишен одмор

8 % од бруто плата

13. месец

Се одредува на ниво на компанијата

Други додатоци на платата

4,06 % за одржливо вработување

Друго

Лоши временски услови

100 %

Работа на патишта во променето работно време

Помеѓу понеделник 07:00 и петок 20:00: 30 % плата по час
Помеѓу петок 20:00 и сабота 20:00: 50 % плата по час
Помеѓу сабота 20:00 и недела 07:00: 75 % плата по час
Помеѓу недела 07:00 и понеделник 07:00: 100 % плата по час

Број на празници

20 денови законски
5 денови според колективен договор
Секој работник има 20 дополнителни платени слободни денови (за работа од 40 часа седмично, наместо 36 часа седмично).

Државни празници

7 денови годишно
1 јануари
Втор ден Велигден (понеделник)
27 април
5 мај
Понеделник по Пентекост (Духовден)
25 и 26 декември

Придонеси за социјално осигурување

27,65 % од бруто плата
Не е применливо за привремени работници

Дополнително социјално осигурување

0,17 % од бруто плата
Не е применливо за привремени работници

Данок на приход

19,45 % до EUR 34,712 годишно
37,5 % до EUR 68,507 годишно
49,5 % над EUR 68,508 годишно
Не е применливо за привремени работници

Дополнителни пензиски фондови

12,35 %

Болест

Година 1 : 100 %
По 1 година 70 % + 100% пензиски фонд

Повреди/несреќи при работа

Година 1 : 100 %
По 4 година 70 % + 100% пензиски фонд

Информации Контакти

FNV Bouw

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Холандски, Англиски, Германски, Шпански