Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Словенија

Последно ажурирање 20.2.2020
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

94.058 EUR

Плата по категорија

Без искуство

480,13 EUR

Квалификуван

654,39 EUR

Специјалист

773,48 EUR

Раководител

866,11 EUR

Професионалци

1.027,3 EUR

Дневно

8

Седмично

Мин 35 макс 40 часови за седмица

Прекувремено

2 часови на ден
8 часови за седмица
20 часови месечно
170 часови годишно (максимум 230, со одобрение на вработениот)

Паузи

30 минути
Платено

Во Словенија

Надомест за патување

На темел на цената на јавниот превоз

Хранарина

5 EUR на ден

Надомест за сместување

По фактура
Информации
Само во случај на службено патување
За привремени работници
За привремени работници: ги плаќа работодавецот.

Прекувремено

30 % плата по час

Ноќна работа

Од 22:00 до 07:00
40 % плата по час

Работење во недела

50 % плата по час

Работење на државен празник

50 до 100 % плата по час (100% на 1 јан. и на 1 мај)

Работа во смени

10 % плата по час

Опасна работа

Мин 3 % на час

Надомест за приправност

10 % на час

Надомест за годишен одмор

850 EUR годишно

13. месец

Се одлучува на ниво на компанија

Друго

Информации
Надоместок за работа на оддалечени локации над 30 km 1 евро, над 40 km 2 евра, над 50 km 3 евра... за секои 10 km 1 евро, најмногу 18 евра

Број на празници

Мин 4 седмици годишно

Државни празници

12 денови годишно

Придонеси за социјално осигурување

22,1 %
За привремени работници
земете го предвид законот на земјата во која е испратен работникот.

Дополнително социјално осигурување

16,1 %

Данок на приход

16 до 50 %
Информации
(16%, 27%, 41%, 50%)

Дополнителни пензиски фондови

Опционално

Болест

Од 1 до 30 денови : 80 %
Над 31 денови : 80 %

Повреди/несреќи при работа

100 %

Информации Контакти

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Хрватски, Англиски, Словенечки