Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Letonia

Përditësuar për herë të fundit më 21.12.2022
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

780 EUR në muaj
4,67 EUR në orë

Përditë

7 ose 8 orë
24 orë (shuma e orëve të punës*)
Informacione
7 orë në rast se punëtori ka rreziqe të veçanta për të paktën 50% të ditës së punës. Referenca: Ligji i punës-neni 131; pika (1), (3). Shuma e orëve të punës * Nëse nuk ka zgjedhje tjetër dhe pas konsultimit me përfaqësuesit e punonjësve, punëdhënësi mund të përcaktojë shumën e orëve të punës. Në atë rast një punëtor mund të mos punojmë më shumë se 24 orë rresht dhe 56 orë në javë. Midis ditëve të punës, koha minimale e pushimit duhet të jetë 12 orë Referenca: Ligji i punës-neni 140.

Javore

35 ose 40 orë
56 orë (shuma e orëve të punës*)
Informacione
35 orë në rast se punëtori ka rreziqe të veçanta për të paktën 50% të ditës së punës. Referenca: Ligji i punës-neni 131; pika (1), (3). Shuma e orëve të punës* Nëse nuk ka zgjedhje tjetër dhe pas konsultimit me përfaqësuesit e punonjësve, punëdhënësi mund të përcaktojë shumën e orëve të punës. Në atë rast një punëtor mund të mos punojmë më shumë se 24 orë rresht dhe për më shumë se 56 orë në javë. Midis ditëve të punës, koha minimale e pushimit duhet të jetë 12 orë Referenca: Ligji i punës-neni 140.

Jashtë orarit

8 orë në javë

Pauzat

30 minuta
Jo pjesë e kohës standarde të punës
Nuk paguhet
Informacione
Nëse dita e punës është të paktën 6 orë e gjatë

Kushte të veçanta

7 orë në ditë
35 orë në javë
Informacione
Orët e reduktuara zbatohen nëse punonjësit kanë rreziqe të veçanta në të paktën 50% të ditës/javës së punës. Punonjësi merr të paktën 3 pushime shtesë nëse puna e tij lidhet me rreziqe të veçanta. Referenca: Ligji i punës-neni 131; pika (3). Ligji i punës-neni 151; pika (1); nënpika (2). 2009.03.10. MK Nr.219; shtojca2

Brenda Letonia

Dieta e strehimit

60 120 EUR në ditë

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

8 EUR në ditë

Jashtë orarit

50 % e rrogës për orë

Punë natën

Lejohet (jo për të miturit)
Nga 22:00 06:00
50 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

Jo i detyrueshëm
Lejohet
100 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet
jo bonuse

Punë e rrezikshme

Vendosur në nivel kompanie.

Pagë rezervë

I zbatueshëm

Kuota për festat e përvitshme

20 ditë në vit

Numri i festave

20 ditë në vit

Festat zyrtare

13 ditë në vit
1 janar
E Premtja e Mirë
Pashka
E Hëna e Pashkës
15 maj
4 maj
23 dhe 24 qershor
18 nëntor
24, 25 dhe 26 dhjetor
31 dhjetor

Kontributet e sigurimeve shoqërore

10,5 %

Taksa për të ardhurat

20 % paga deri 20 004 në vit
23 % paga nga 20 004 deri 62 800 në vit
31 % paga 62 800 dhe + në vit

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Ditë 2 3 : 75 % e rrogës mesatare
Ditë 4 9 : 80 % e rrogës mesatare
Ditë 10 182 : 80 % e rrogës mesatare paguhet nga shteti

Informacione Kontaktet

Latvian Building sector trade union

Bruninieku street 29/31; Riga, LV 1001, Latvia
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Letonisht