Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Malta

Përditësuar për herë të fundit më 12.3.2019
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

I zbatueshëm
168,01 EUR në javë 18 vjeç e sipër
161,23 EUR në javë 17 vjeç
158,39 EUR në javë nën 17 vjeç

Rroga për kategori

I pakualifikuar

187 EUR 219 EUR në javë
Informacione
Jo standarde, mund të ndryshojë nga kompania në kompani.

I kualifikuar

218 EUR 258 EUR në javë
Informacione
Jo standarde, mund të ndryshojë nga kompania në kompani.

Specialist

233 EUR 270 EUR në javë
Informacione
Jo standarde, mund të ndryshojë nga kompania në kompani.

Përgjegjës

300 EUR 400 EUR në javë
Informacione
Jo standarde, mund të ndryshojë nga kompania në kompani.

Fillestarë / punëtorë të rinj në moshë

160 EUR 180 EUR në javë

Profesionistë

300 EUR 400 EUR në javë

Përditë

8 orë 07:30 – 16:00
Informacione
Koha e punës mund të ndryshojë nga kompania në kompani. Dikush mund të punojë më shumë orë në dimër që të kompensojë orët në verë ose anasjelltas (Orët festive).

Javore

40 orë

Jashtë orarit

2 orë në ditë (numri i orëve të punës në një ditë përfshirë kohën jashtë orarit nuk duhet të kalojë dy turne prej 8 orësh. koha minimale e detyrueshme jashtë orarit është 2 orë. duhet të ketë 11 orë pushim në ditë)
56 orë në javë (përfshirë kohën jashtë orarit. më tepër e vendos punëdhënësi)

Pauzat

Periudhat e pauzave mund të ndryshojnë nga kompania në kompani.
Jo pjesë e kohës standarde të punës
Nuk paguhet nëse nuk është marrë vesh ndryshe në marrëveshjen kolektive

Kushte të veçanta

Numri maksimal i orëve është në përputhje me rregullat për Shëndetin dhe Sigurinë që zbatohen me ligji.
Informacione
Puna në kushte të veçanta përfshin: tunele; punëtorë me turne; lartësitë;

Brenda Malta

Dieta e udhëtimit

Nuk zbatohet nëse nuk specifikohet në marrëveshjen kolektive ose kontratën e punës.

Dieta e vakteve

Nuk zbatohet nëse nuk specifikohet në marrëveshjen kolektive ose kontratën e punës.

Dieta e strehimit

Nuk zbatohet nëse nuk specifikohet në marrëveshjen kolektive ose kontratën e punës.

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

Nuk zbatohet nëse nuk specifikohet në marrëveshjen kolektive ose kontratën e punës.

Jashtë orarit

150 % e rrogës për orë
200 % e rrogës për orë nga 0:00 deri 6:00
200 % e rrogës për orë të dielave dhe pushimet zyrtare

Punë në mbrëmje

Lejohet në përputhje me Marrëveshjen Kolektive ose Kontratën e Punës
Nga 14:00 22:00

Punë natën

Lejohet
Nga 22:00 06:00
Informacione
Lejohet në përputhje me Marrëveshjen Kolektive ose Kontratën e Punës

Punë të shtunave

Lejohet
Informacione
Lejohet në përputhje me Marrëveshjen Kolektive ose Kontratën e Punës

Punë të dielave

Lejohet
Informacione
Lejohet në përputhje me Marrëveshjen Kolektive ose Kontratën e Punës

Punë gjatë festave

I detyrueshëm
Lejohet
Informacione
Lejohet në përputhje me Marrëveshjen Kolektive ose Kontratën e Punës

Punë me turne

Lejohet
Informacione
Lejohet në përputhje me Marrëveshjen Kolektive ose Kontratën e Punës

Punë e rrezikshme

Nuk zbatohet nëse nuk specifikohet në marrëveshjen kolektive ose kontratën e punës.

Pagë rezervë

I zbatueshëm
Siç është rënë dakord midis Punëdhënësit dhe Punonjësit

Kuota për festat e përvitshme

Nuk zbatohet

Muaji i 13-të

Nuk zbatohet

Muaji i 14-të

Nuk zbatohet

Përbërës të tjerë të pagës

512,6 EUR në vit
Paguar tremujor

Numri i festave

24 ditë
Informacione
Dita janë fakultative për sa kohë është rënë dakord midis punëdhënësit dhe punonjësit.

Festat zyrtare

14 ditë
Dita e Vitit të Ri
10 shkurt
19 mars
31 mars
E Premtja e Mirë
Dita e Punëtorëve
7 qershor
29 qershor
Dita e marrjes në qiell
8 shtator
21 shtator
8 dhjetor
13 dhjetor
Dita e Krishtlindjeve
Informacione
Festat Zyrtare që bien në fundjavë (ose në ditët pushim në rastin e punës me 4 turne) janë të humbura.

Kontributet e sigurimeve shoqërore

10 % e rrogës bazë deri në një maksimum prej 34,49 EUR në javë nëse ka lindur përpara 1962
42,57 EUR në javë nëse ka lindur pas 1962

Taksa për të ardhurat

Informacione
sipas tabelave të nxjerra nga ministria në bazë vjetore.

Fondet shtesë të pensionit

Informacione
nëse nuk është specifikuar ndryshe në marrëveshjen kolektive.

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

15 ditë 100 %
+ 15 ditë 50 %
Informacione
Mund të jepen më shumë ditë nëse është rënë dakord në certifikatën Mjekësore të Marrëveshjes Kolektive lëshuar çdo 6 ditë gjatë sëmundjes nga një mjek i përgjithshëm dërguar departamentit të sigurisë Sociale me një kopje për punëdhënësin.

Dëmtime/aksidente në punë

365 ditë 100 %
Informacione
Më shumë ditë nëse specifikohet nga një Marrëveshje Kolektive

Informacione Kontaktet

GWU - General Workers Union Malta

Workers’ memorial Building
South Street, Valletta
Malta
Tel. +356 25679200
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Italisht, Malteze