Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Italia

Përditësuar për herë të fundit më 7.5.2024
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

Nuk zbatohet

Rroga për kategori

I pakualifikuar

8,73 EUR në orë së cilës i duhet shtuar një rritje e ndryshueshme në nivel krahine ose province
Informacione
Valid from July 2023.

I kualifikuar

9,73 EUR në orë (paga kombëtare e vlefshme në të gjitha krahinat / provincat) së cilës i duhet shtuar një rritje e ndryshueshme në nivel krahine ose province
Informacione
Valid from July 2023.

Specialist

10,48 EUR në orë (paga kombëtare e vlefshme në të gjitha krahinat / provincat) së cilës i duhet shtuar një rritje e ndryshueshme në nivel krahine ose province
Informacione
Valid from July 2023.

Përgjegjës

11,06 EUR në orë (paga kombëtare e vlefshme në të gjitha krahinat / provincat) së cilës i duhet shtuar një rritje e ndryshueshme në nivel krahine ose province
Informacione
Valid from July 2023.

Fillestarë / punëtorë të rinj në moshë

5,67 EUR 9,95 EUR në orë (çirakët: varion nga grada dhe periudha e trajnimit) së cilës i duhet shtuar një rritje e ndryshueshme në nivel krahine ose province
Informacione
Valid from July 2023.

Profesionistë

1 510,56 EUR 2 686,74 EUR në muaj (rroga mujore përkon me 173 orë) së cilës i duhet shtuar një rritje e ndryshueshme në nivel krahine ose province
Informacione
Valid from July 2023.

Rroga mesatare (tregues)

1933,13 së cilës i duhet shtuar një rritje e ndryshueshme në nivel krahine ose province
Informacione
Valid from July 2023.

Përditë

8 orë

Javore

40 orë

Jashtë orarit

2 orë në ditë
250 orë në vit
+ 35 % orë paga
Informacione
Numri maksimal i orëve jashtë orarit si marrëveshje kombëtare kolektive,
35% më shumë mbi pagën e një ore.

Pauzat

Pushim

10 minuta
Paguar

Dreka

pas 6 orësh punë
30 60 minuta
Nuk paguhet

Kushte të veçanta

Nuk ka reduktim të orëve të punës

Brenda Italia

Dieta e udhëtimit

0,35 EUR për orë pune
Informacione
Mesatarja kombëtare, mund të ndryshojë nga provinca në provincë.
Nëse punon jashtë territorit të bashkisë ku është pajtuar një punëtor, shpenzimet e udhëtimit i ngarkohen kompanisë.

Dieta e vakteve

0,61 EUR në orë
105,73 EUR në muaj

Dieta e strehimit

I zbatueshëm
Vendosur në nivel kompanie, paguar nga kompania

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

Informacione
Udhëtimi i përcaktuar në nivel province bëhet jashtë provincës së punës, me një kuotë fikse prej 10% më shumë se paga për orë dhe çdo provincë e ka përcaktuar atë me kontratë. Udhëtimi në provincat italiane është 46.48 euro më shumë në ditë, jashtë Italisë udhëtimi ndërkombëtar rritet dhe është 77.47 euro më shumë në ditë. Me negocime territoriale mund të rriten këto rritje.

Shërben nga {emri i shtetit}

Dieta e udhëtimit

Informacione
Udhëtimi i përcaktuar në nivel province bëhet jashtë provincës së punës, me një kuotë fikse prej 10% më shumë se paga për orë dhe çdo provincë e ka përcaktuar atë me kontratë. Udhëtimi në provincat italiane është 46.48 euro më shumë në ditë, jashtë Italisë udhëtimi ndërkombëtar rritet dhe është 77.47 euro më shumë në ditë. Me negocime territoriale mund të rriten këto rritje.

Jashtë orarit

35 % e rrogës për orë

Punë natën

Lejohet (për punëtorët mbi 16 vjeç)
22:00 06:00
40 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Lejohet
8 % e rrogës për orë

Punë të dielave

Lejohet
55 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

Jo i detyrueshëm
Lejohet
45 % e rrogës për orë

Punë me turne

Lejohet
9 28 % e rrogës për orë

Punë e rrezikshme

Punë nën tokë
18 46 % e rrogës për orë
Ekspozim ndaj substancave të rrezikshme
11 % e rrogës për orë
Punë në ujë / dëborë/ baltë
6 16 % e rrogës për orë
Punë në kanale ujërash të zeza/oxhaqe
7 17 % e rrogës për orë
Punë në lartësi
12 17 % e rrogës për orë
Informacione
Përqindjet kombëtare, por secila provincë ka të drejtën ta rritë atë.

Pagë rezervë

I zbatueshëm
10 30 % e rrogës për orë (disponueshmëria jashtë orëve të punës)

Kuota për festat e përvitshme

8,5 % vetëm për punëtorët: për çdo orë pune në fondin e punëtorëve të ndërtimit (cassa edile)
20 ditë vetëm për punonjësit: paguhet drejtpërdrejt nga kompania
Korrik

Muaji i 13-të

Punëtorët : dispozita e 10 % për çdo orë që është punuar
Punonjës : 1 muaj
Paguar më dhjetor

Muaji i 14-të

I zbatueshëm vetëm për profesionistët
Paguar më qershor

Vjetërsia

Informacione
Punëtori arrin Moshën e Punësimit Profesional kur në dy vjet ai mund të deklarojë të paktën 2100 orë

Përbërës të tjerë të pagës

Kompensim Territorial : 0,92 1,28 EUR në orë
221 EUR në muaj mesatarja kombëtare
Bonusi i prodhimit : 0,12 0,17 EUR në orë
42 EUR në muaj mesatarja kombëtare

Tjetër

Pezullim ose mot i keq : 80 % paguhet nga inps

Numri i festave

20 ditë në vit i detyrueshëm me ligj. nuk mund të paguhet.
1/12 e numrit të përgjithshëm të ditëve/muaj

Festat zyrtare

12 ditë në vit
Informacione
Gjithashtu, punëtorët kanë 88 orë leje të paguar në vit: 1 orë për çdo 20 orë punë. Për punonjësit pagesa bëhet çdo muaj me një rritje prej 4.95% të pagës/orë.

Kontributet e sigurimeve shoqërore

10 % e rrogës bruto
Për punëtorët me shërbim jashtë shtetit
Punëtorët me shërbim në vend të huaj i paguajnë kontributet e sigurimeve shoqërore në vendin e origjinës

Sigurim shoqëror shtesë

0,3 % e rrogës bruto
Informacione
Zbatohet për punëtorët në kompanitë me më shumë se 15 punonjës për të mbuluar integrimin e pezullimeve për shkak të një krize të kompanisë.

Taksa për të ardhurat

0,5 3,33 % taksa lokale
23 % deri në 15.000 EUR
28 % nga 15.000 deri në 28.000 EUR
38 % nga 28 000 deri në 55 000 EUR

Fondet shtesë të pensionit

1 1,2 %
Informacione
Paguar në fondin e pensioneve dedikuar çdo profesioni. Të rinjtë në moshë shtojnë 7.5% të rrogës vjetore

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Ditë 1 6 : 0 % e parë 3 ditë
Ditë 7 13 : 50 % e parë 3 ditë
Ditë 14 365 : 100 % e parë 3 ditë
Ditë 4 181 : 100 % deri në 66% integrohet nëpërmjet agjencisë kombëtare për sigurinë sociale (inps)
Ditë 181 365 : 50 %

Dëmtime/aksidente në punë

Çdo ditë : 100 %

Informacione Kontaktet

FENEAL UIL

Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Frëngjisht, Italisht, Rumanisht, Spanjisht

FILCA CISL

Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Spanjisht, Italisht, Portugeze

FILLEA CGIL

Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Anglisht, Spanjisht, Frëngjisht, Italisht, Rumanisht