Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Австрија

Последно ажурирање 24.8.2023
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
14,94 EUR до 19,8 EUR

Плата по категорија

Без искуство

14,94 EUR

Квалификуван

15,72 EUR до 17,54 EUR

Специјалист

17,54 EUR

Раководител

19,26 EUR

Професионалци

17,54 EUR до 19,26 EUR

Дневно

8 до 9 час(-ови)

Седмично

39 часови

Прекувремено

1 до 3 часови на ден

Паузи

Одмор

по 6 часа работа
30 минути
Не е дел од стандардното работно време
Не е платено

Во Австрија

Надомест за патување

Обично EUR 32

Хранарина

Вклучено во дневницата

Дневница/дневен надомест

Мин 12 до 32 EUR на ден ако работниците треба да работат надвор од просториите на компанијата подолго од 3 часа.

Прекувремено

50 % плата по час

Вечерна работа

Дозволено е
Нема дефинирано конкретна плата

Ноќна работа

Дозволено е
Од до
50 до 100 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
Информации
Според законот, саботата е работен ден во Австрија. Обично, работиме 5 дена, од понеделник до петок.

Работење во недела

Дозволено е под конкретни прописи (закон или колективен договор)
100 % плата по час

Работење на државен празник

Дозволено е под конкретни прописи (закон или колективен договор)
50 до 100 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
50 до 100 % плата по час
100 % плата по час ноќна смена

Опасна работа

5 до 25 % на час

Надомест за приправност

Не е применливо

Надомест за годишен одмор

Социјален фонд: BUAK
Информации
Утврдено со закон (BUAG)

13. месец

Применливо
Отприлика 1 дневница по празник
Платено на почеток на празник

14. месец

Применливо
Отприлика 1 месечна плата
Платено на ноември

Други додатоци на платата

Применливо

Друго

100 % ако работниците не се одговорни за доцнењето

Лоши временски услови

60 % плата по час

Број на празници

25 денови
30 денови по 25 години работа

Државни празници

13 денови

Придонеси за социјално осигурување

17,12 % % од платата

Данок на приход

0 до 55 %

Болест

Седмица 1 до 6 : 100 %
Седмица 7 до 10 : 50 % го плаќа компанијата, отсуството го плаќа здравствениот фонд
Седмица до : %

Повреди/несреќи при работа

Седмица 1 до 8 : 100 %
Седмица до : %
Седмица : %

Информации Контакти

GBH

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Германски