Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Projekt

Niniejsza witryna powstała w wyniku projektu Europejskiej Federacji Pracowników Budownictwa i Przemysłu Drzewnego EFBWW, przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (DG EMPL).

Dlaczego ta witryna?

Czasowa migracja, a w szczególności delegowanie pracowników ma zasadnicze znaczenie w sektorze budowlanym, ponieważ charakteryzuje się on dużą mobilnością pracowników, wysokim popytem na wykwalifikowaną i niewykwalifikowaną siłę roboczą oraz silną konkurencją pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami. Jednakże zasada "taka sama płaca za taką samą pracę na takim samym stanowisku" nie zawsze jest respektowana.

Niniejsza witryna mogą pomóc pracownikom danego sektora uzyskać w prosty sposób dostęp do zwięzłej informacji na temat ich praw. Pracownicy będą mogli również uzyskać kontakt ze Związkami Zawodowymi w kraju swojego pochodzenia lub w państwie, w którym są zatrudnieni w celu otrzymania bezpośredniego wsparcia.

Na poziomie europejskim inicjatywa ta jest odpowiedzią na dyrektywę 2014/67/WE, która uwypukla potrzebę poprawy dostępu i zwiększenia przejrzystości zasad i warunków zatrudnienia w różnych Państwach Członkowskich UE w celu zapewnienia właściwego stosowania dyrektywy 96/71/WE, a tym samym zapewnienia ochrony praw pracowników delegowanych.

Wszystkie informacje dostępne są we wszystkich oficjalnych językach Unii Europejskiej.