Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Projektet

Denna webbplats är resultatet av ett projekt som genomförts av EFBWW (Europeiska sammanslutningen av arbetstagare i trä- och byggsektorn), med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen (DG EMPL).

Varför denna webbplats?

Tillfällig migration, och särskilt utstationering av arbetstagare, har avgörande betydelse inom bygg- och anläggningssektorn, eftersom arbetskraften inom sektorn är mycket rörlig, efterfrågan på arbetstagare med eller utan yrkesutbildning är hög och konkurrensen mellan företagen hård. Men principen "samma lön för samma arbete på samma arbetsplats" respekteras inte alltid.

Denna webbplats bidrar till att arbetstagare får sektorspecifik, kortfattad och lätt tillgänglig information om sina rättigheter. Arbetstagare kan också komma i kontakt med fackföreningar i sitt ursprungs- eller värdland för att få direkt stöd.

På europeisk nivå utgör detta initiativ en reaktion på Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/67/EG, i vilket vikten av bättre tillgång till och öppenhet avseende anställningsvillkor och -bestämmelser i olika EU-länder framhålls, för att säkerställa rätt tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG och därigenom skydda utstationerade arbetstagares rättigheter.

All denna information finns på alla Europeiska unionens officiella språk.