Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Szwajcaria

Ostatnio aktualizowany 20.02.2020
Przeglądaj wszystkie waluty w Frank szwajcarski (CHF)

Płaca minimalna brutto

Nie określono ustawowej stawki minimalnej.

Wynagrodzenie wg kategorii

Pracownik budowlany bez doświadczenia (poziom stawek C)

25,95 CHF do 26,75 CHF

Pracownik budowlany z doświadczeniem (poziom stawek B)

29,2 CHF do 29,95 CHF

Osoba odbywająca szkolenie z zagadnień właściwych dla branży budowlanej (poziom stawek A)

30,85 CHF do 31,7 CHF

Pracownik wykwalifikowany, wyuczony zawodu (poziom stawek Q)

32,05 CHF do 32,9 CHF

Brygadzista (poziom stawek V)

34 CHF do 36,9 CHF

Codziennie

7,5 do 9 godziny
Informacja
Zgodnie z kalendarzem czasu pracy.

Tygodniowo

40,5 godziny
Informacja
Całkowita liczba godzin w roku: 2112 (średnio 52,14 tygodni i 40,5 godziny).

Godziny nadliczbowe

50 godziny za tydzień
Informacja
Premia musi zostać wypłacona na koniec następnego miesiąca, aby zrekompensować wszystkie przepracowane godziny spoza zakresu 48 godzin w tygodniu.

Przerwy

15 minuty
60 minuty

Czas podróży

Informacja
Chociaż pracownicy otrzymują rekompensatę za czas podróży (minus 30 minut dziennie) w ramach wynagrodzenia podstawowego, czas podróży nie jest liczony jako czas pracy.

W obrębie Szwajcaria

Koszty podróży

0,6 CHF za kilometr
Informacja
Koszty podróży są zwracane tylko w przypadku, gdy przedsiębiorstwo wydało wyraźne instrukcje, że należy korzystać z transportu prywatnego.
Przedsiębiorstwo zobowiązane jest pokryć koszty podróży pracowników delegowanych do Szwajcarii.

Przydział posiłków

16 CHF (wyższa w kilku kantonach)
Informacja
Jeśli przedsiębiorstwo nie gwarantuje wyżywienia.

Dodatek na zakwaterowanie

Informacja
Spółka zobowiązana jest pokryć koszty zakwaterowania i wyżywienia, jednakże nie ma żadnych wytycznych w tym zakresie.

Godziny nadliczbowe

25 %
Informacja
Premia jest wypłacana za wszystkie przepracowane godziny przekraczające 48 godzin tygodniowo. Na koniec każdego miesiąca można w całości przenieść 25 nowych i 100 godzin nadliczbowych na kolejny miesiąc (premia musi być wypłacana niezwłocznie za wszystkie godziny powyżej tego limitu).
Pod koniec kwietnia wypłacana jest premia za wszystkie pozostałe nadgodziny.

Praca w porze nocnej

Tymczasowe
Przynajmniej 25 % za godzinę
Stałe
2 CHF za godzinę
Informacja
W przypadku pracy między godziną 20:00 a 5:00 (przedsiębiorstwo musi zawczasu uzyskać pozwolenie).

Praca w soboty

25 %
Informacja
Poszczególne premie nie mogą być łączone.

Praca w niedziele

50 %
Informacja
W przypadku pracy między godziną 17:00 w sobotę a 5:00 w poniedziałek (przedsiębiorstwo musi zawczasu uzyskać pozwolenie).

Praca zmianowa

Premia z tytułu czasu pracy w wysokości 20 minuty za zmianę
Lub 1 CHF za godzinę

Roczny dodatek urlopowy

10,6 % 5 tygodnie
13 % 6 tygodni, w przypadku osób do 20 roku życia włącznie oraz osób powyżej 50 roku życia.

13. miesiąc

8,3 %
Informacja
Wypłacane każdorazowo na koniec roku.

Staż pracy

W wieku 65 lat
Informacja
Przepis określony w ustawie.

Dodatkowe pracownicze programy emerytalno-rentowe

Przejście na emeryturę po ukończeniu 60 roku życia w przypadku pracowników z sektora budownictwa i odpowiedzialnego za budowę torów (FAR)
Wkład pracowników w wysokości 2 %
Informacja
Brak swobodnego przepływu świadczeń. Emerytura otrzymywana w przypadku spełnienia ściśle określonych warunków. Składka nie jest obowiązkowa w przypadku delegacji trwającej do 90 dni.

Ilość świąt

5 tygodnie w przypadku osób od 20 do 50 roku życia.
6 tygodnie w przypadku osób do 20 roku życia włącznie oraz osób powyżej 50 roku życia.
Informacja
Sposób płatności zostanie uzgodniony z przedsiębiorstwem.

Dni wolne od pracy

8 dni wolne od pracy za rok
Informacja
Płatne na podstawie przynależności (godziny zgodnie z kalendarzem godzin pracy)

Podatek dochodowy

10 do 15 %
Informacja
Podatki są potrącane u źródła tylko w przypadku pracowników zagranicznych posiadających zezwolenie na pobyt czasowy lub nieposiadających zezwolenia na pobyt. W pozostałych przepadkach podatki powinny być płacone z dołu.

Dodatkowy fundusz emerytalny

300 CHF do 700 CHF
Informacja
Ustalane indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo (płatne wyłącznie po 90 dniach zatrudnienia).
dla pracowników delegowanych
Mające zastosowanie w części przypadków.

Emerytura, renta inwalidzka

5,125 %

Bezrobocie

1,1 %

Ubezpieczenie od wypadków

1,5 do 3 %
Informacja
W przypadku wypadków niezwiązanych z pracą (w czasie wolnym). Ustalane indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo.

Ubezpieczenie dochodu

1,5 do 3 %
Informacja
Ustalane indywidualnie przez każde przedsiębiorstwo (do 50% faktycznych kosztów).

Wkład na rzecz funduszu Parifonds

0,7 %
Informacja
Członkom związku zawodowego Unia może zostać zwrócona większa część.

Fundacja FAR

2 %
Informacja
Składka nie jest obowiązkowa w przypadku delegacji trwającej do 90 dni.
Nie dotyczy pracowników delegowanych

Ubezpieczenie zdrowotne (prywatne)

250 CHF do 400 CHF
Informacja
Ubezpieczenie należy wykupić u prywatnego ubezpieczyciela (patrz www.comparis.ch). Pracownicy UE/EFTA: zwolnieni z obowiązkowego ubezpieczenia w przypadku delegacji trwających do 24 miesięcy po przedstawieniu zaświadczenia A1.
dla pracowników delegowanych
Mające zastosowanie w części przypadków.

Choroba

90 % od drugiego dnia (maksymalnie do 730 dni)
Informacja
Dodatki pieniężne i świadczenia wypłacane są przez przedsiębiorstwo.

Urazy/wypadki przy pracy

80 % od pierwszego dnia (maksymalnie do 730 dni)
Informacja
Dodatki pieniężne i świadczenia wypłacane są przez przedsiębiorstwo.

Informacja Kontakty

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
Tel. +41 31 350 22 72
E-mail bau@unia.ch
Możesz skontaktować się z nami w następujących językach:
Angielski, Francuski, Niemiecki, Włoski