Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

За проекта

Този уебсайт е резултат на проект, предприет от Европейската федерация на работниците от строителството и дървообработването (EFBWW) с финансовата подкрепа на Европейската комисия (DG EMPL).

Защо този уебсайт?

Временната миграция и по-специално командироването на работници е от жизненоважно значение в строителния сектор, тъй като той има високо мобилна работна сила, голямо търсене на квалифицирани и неквалифицирани работници и силна конкуренция между компаниите. Въпреки това, принципът „една и съща заплата за една и съща работа на едно и също работно място“ не винаги се спазва.

Този уебсайт ще помогне на работниците да получават специфична за сектора, кратка и леснодостъпна информация за техните права. Работниците също ще могат да осъществяват контакт с профсъюзи в своята страна на произход или в приемащата страна, за да получават пряко съдействие.

На европейско ниво, тази инициатива отговаря на Директива 2014/67/ЕО, която подчертава значението на подобряване достъпа до и прозрачността на реда и условията за наемане на работа в рамките на отделните държави-членки на ЕС, с цел да се гарантира правилното прилагане на Директива 96/71/ЕО и по този начин да се защитават правата на командированите работници.

Цялата информация е на разположение на всички официални езици на Европейския съюз.