Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Швейцария

Последно актуализирано на 20.2.2020 г.
Виж всички валути в Швейцарски франк (CHF)

Минимално брутно възнаграждение

Няма законоустановена национална минимална заплата.

Заплата според категорията

Строителен работник без опит (заплати от клас C)

25,95 CHF на 26,75 CHF

Строителен работник с опит (заплати от клас В)

29,2 CHF на 29,95 CHF

Стажант, извършващ посещения, свързани със строителните и монтажни работи (заплати от клас А)

30,85 CHF на 31,7 CHF

Квалифициран работник, преминал специално обучение за извършване на строителни и монтажни работи (заплати от клас Q)

32,05 CHF на 32,9 CHF

Бригадир (заплати от клас V)

34 CHF на 36,9 CHF

Ежедневно

7,5 на 9 часове
Информация
Съгласно календара на работното време.

Ежеседмично

40,5 часове
Информация
Допълнителни часове работа: 2112 (52,14 седмици от 40,5 часа средно).

Извънреден труд

50 часове на седмица
Информация
В края на следващия месец се изплаща компенсация за всички отработени часове в допълнение към нормираните 48 часа на седмица.

Прекъсвания

15 минути
60 минути

Време за пътуване

Информация
Въпреки че работниците получават към основната си заплата компенсация за времето, прекарано на път от и за работа (минус 30 минути на ден), това време не се отчита като работно време.

В Швейцария

Надбавка за пътуване

0,6 CHF на км
Информация
Пътните разноски се компенсират единствено ако дружеството изрично не е наложило използването на частен автомобил.
Дружеството трябва да покрива пътните разходи на командированите работници до Швейцария.

Надбавка за храна

16 CHF (по-голям в някои кантони)
Информация
Ако дружеството не предоставя храна.

Надбавка за настаняване

Информация
Докато дружеството трябва да покрива разходите за настаняване и храна, няма установени насоки в тази връзка.

Извънреден труд

25 %
Информация
Изплаща се компенсация за всички часове, отработени в допълнение към нормираните 48 часа на седмица. Двадесет и пет нови и 100 часа извънработно време общо могат да се пренасят в края на всеки месец (компенсацията трябва да се изплаща незабавно за всички часове, отработени в допълнение към гореспоменатите).
В края на април се изплаща компенсация за цялото оставащо извънработно време.

Работа през нощта

Временна
Поне 25 % на час
Постоянна
2 CHF на час
Информация
За работа между 20:00 ч. и 5.00 ч. (дружеството трябва да получи предварително разрешение).

Работа в събота

25 %
Информация
Различните компенсации не могат да се комбинират.

Работа в неделя

50 %
Информация
За работа между 20:00 ч. в събота и 5:00 ч. в понеделник (дружеството трябва да получи предварително разрешение).

Работа на смени

Бонус за отработено време от 20 минути на смяна
Или 1 CHF на час

Годишна надбавка за празници

10,6 % 5 седмици
13 % 6 седмици за работници на възраст до 20 години включително, както и за такива на възраст над 50 години.

13-ти месец

8,3 %
Информация
Изплаща се в края на всяка година.

Прослужено време

На 65-годишна възраст
Информация
Законова разпоредба.

Допълнителни професионални пенсионни схеми

Пенсиониране на 60 години за заети в сектор „Строителни и монтажни работи“ (СМР)
Вноска на заетото лице в размер на 2 %
Информация
Без свободно движение на облагите. Пенсия се получава, ако бъде отговорено на строги изисквания. Вноската не е задължителна при командироване с продължителност до 90 дни.

Брой празници

5 седмици за възраст от 20 до 50 години.
6 седмици за възраст до 20 години включително и за лица, навършили 50 години.
Информация
Методът на плащане се договаря с дружеството.

Официални празници

8 официални празници на година
Информация
Изплаща се въз основа на падежно число (часове според календара на работното време).

Данък общ доход

10 на 15 %
Информация
Данъците се приспадат единствено при източника за чуждестранни работници с временно разрешително за пребиваване или без разрешително за пребиваване. Всички останали изплащат данъците със закъснение.

Допълнителни пенсионни фондове

300 CHF на 700 CHF
Информация
Определя се индивидуално от всяко дружество (платимо е след 90 дни трудова заетост).
За командировани работници
Частично приложимо

Пенсия, инвалидност

5,125 %

Безработица

1,1 %

Осигуряване за трудова злополука

1,5 на 3 %
Информация
За злополуки, несвързани с трудовата дейност (по време на почивка). Определя се индивидуално от всяко дружество.

Осигуряване за заплата

1,5 на 3 %
Информация
Определя се индивидуално от всяко дружество (до 50% от действителните разходи).

Вноска Parifonds (паритетен фонд)

0,7 %
Информация
Членовете на профсъюз Unia могат да получат обезщетение в по-голям размер.

Фондация СМР

2 %
Информация
Вноската не е задължителна при командироване с продължителност до 90 дни.
Не е приложимо за командировани работници

Здравно осигуряване (частно)

250 CHF на 400 CHF
Информация
Застрахователното покритие трябва да бъде договорено с частен застраховател (вижте www.comparis.ch). Работниците от ЕС/ЕАСТ: освобождаване от задължителна застраховка при командироване с продължителност до 24 месеца след представяне на сертификат A1.
За командировани работници
Частично приложимо

Болест/заболяване

90 % от втория ден (до максимум 730 дни)
Информация
Надбавките и облагите се изплащат през дружеството.

Трудови злополуки/инциденти

80 % от първия ден (до максимум 730 дни)
Информация
Надбавките и облагите се изплащат през дружеството.

Информация Контакти

Unia Trade Union

Weltpoststrasse 20
Postfach 272
3000 Bern 15
Тел. +41 31 350 22 72
Можете да се свържете с нас на следните езици
английски, френски, немски, италиански