Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Северна Македония

Последно актуализирано на 29.6.2023 г.
Виж всички валути в Втори Македонски денар (MKD)

Минимално брутно възнаграждение

29 740 MKD месечно

Заплата според категорията

Средна заплата (ориентировъчна)

51 390 MKD на месец

Ежедневно

8 часове

Ежеседмично

40 часове

Извънреден труд

8 часове на седмица
190 часове на година
Информация
Ако е приложимо, при командировки от 190 часа на година работникът получава допълнителна заплата, равняваща се на една месечна усреднена за страната заплата

Прекъсвания

Почивка

12 часове между смените

Обяд

30 минути след 4 часа работа
Част от стандартното работно време
Платено

Специални условия

Макс. 3 месеци на година
Информация
Приложимо за дейности с висока степен на риск предвид специалните правила

В Северна Македония

Надбавка за пътуване

8 % от усреднената национална нетна месечна заплата

Надбавка за храна

В зависимост от договора

Надбавка за настаняване

С договор с работодателите

Извънреден труд

35 % от заплата на час
50 % от заплата на час работа в неделя

Вечерна работа

Не е позволено

Работа през нощта

Позволено
От 22:00 на 6:00
35 % от заплата на час

Работа в събота

Позволено
35 % от заплата на час

Работа в неделя

Позволено
35 % от заплата на час

Работа на официални празници

Не е задължително
Позволено
50 % от заплата на час

Работа на смени

Позволено
0,5 % от заплата на час

Заплащане за време на разположение

Приложимо
70 % от заплата

Годишна надбавка за празници

Приложимо
Мин. 40 % макс. 100 % от усреднената национална нетна месечна заплата
Платима след 6-ия месец работа за годината

Прослужено време

След 57 години за жени
След 59 години за мъже

Допълнителни професионални пенсионни схеми

Не е приложимо за командировани работници

Друго

70 % от заплата на час

Брой празници

20 на 26 дни
Информация
Общ колективен договор за частния сектор и Общ колективен договор за публичния сектор

Официални празници

12 дни
Нова година
7 януари коледа според календара на православните християни
8 януари
Велики понеделник
Денят на труда
24 май св.св. кирил и методий
2 август ден на републиката
8 септември ден на независимостта
11 октомври ден на националното въстание
23 октомври ден на македонската революционна борба
8 декември св. климент охридски
Първи ден на Рамазан Байрам

Вноски за социално осигуряване

18,8 % пенсионно осигуряване
7,5 % здравно осигуряване
1,2 % работна заплата
0,5 % професионално заболяване

Допълнителна застраховка за социално осигуряване

10 % от нетната заплата
Информация
Незадължително

Данък общ доход

10 % от брутна заплата

Болест/заболяване

До 15 дни : 70 % от брутна заплата
15 на 30 дни : 90 % от брутна заплата
След 30 дни : в обхвата на социалния осигурителен фонд

Трудови злополуки/инциденти

100 %

Информация Контакти

Trade Union of Civil Engineering, Industry and Planning of Republic of Macedonia

Mirche Acev No.6
1000 Skopje
Republic of Macedonia
Тел. +389 2 3217 521
Можете да се свържете с нас на следните езици
български, хърватски, английски, Македонски, Сръбски