Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Словенија

Последно ажурирање 20.02.2020
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

94.058 EUR

Плата по категорија

Без искуство

480,13 EUR

Квалификуван

654,39 EUR

Специјалист

773,48 EUR

Раководител

866,11 EUR

Професионалци

1.027,3 EUR

Дневно

8

Седмично

Мин 35 макс 40 часови за седмица

Прекувремено

2 часови на ден
8 часови за седмица
20 часови месечно
170 часови годишно (максимум 230, со одобрение на вработениот)

Паузи

30 минути
Платено

Во {име-на-земја}

Надомест за патување

На темел на цената на јавниот превоз

Хранарина

5 EUR на ден

Надомест за сместување

По фактура
Информации
Само во случај на службено патување
За привремени работници
За привремени работници: ги плаќа работодавецот.

Прекувремено

30 % плата по час

Ноќна работа

Од 22:00 до 07:00
40 % плата по час

Работење во недела

50 % плата по час

Работење на државен празник

50 до 100 % плата по час (100% на 1 јан. и на 1 мај)

Работа во смени

10 % плата по час

Опасна работа

Мин 3 % на час

Надомест за приправност

10 % на час

Надомест за годишен одмор

850 EUR годишно

13. месец

Се одлучува на ниво на компанија

Друго

Информации
Надоместок за работа на оддалечени локации над 30 km 1 евро, над 40 km 2 евра, над 50 km 3 евра... за секои 10 km 1 евро, најмногу 18 евра

Број на празници

Мин 4 седмици годишно

Државни празници

12 денови годишно

Придонеси за социјално осигурување

22,1 %
За привремени работници
земете го предвид законот на земјата во која е испратен работникот.

Дополнително социјално осигурување

16,1 %

Данок на приход

16 до 50 %
Информации
(16%, 27%, 41%, 50%)

Дополнителни пензиски фондови

Опционално

Болест

Од 1 до 30 денови : 80 %
Над 31 денови : 80 %

Повреди/несреќи при работа

100 %

Информации Контакти

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Хрватски, Англиски, Словенечки