Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Slovēnija

Pēdējo reizi atjaunināts 28.05.2019.
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

886,63 EUR

Alga kategorijā

Nekvalificēts

480,13 EUR

Kvalificēts

654,39 EUR

Speciālists

773,48 EUR

Meistars

866,11 EUR

Speciālisti

1 027,3 EUR

Dienā

8 stundas

Katru nedēļu

Min. 35 maks. 40 stundas nedēļā

Virsstundas

2 stundas dienā
8 stundas nedēļā
20 stundas mēnesī
170 stundas gadā (maks. 230, ar darbinieka apstiprinājumu)

Pārtraukumi

30 minūtes
Apmaksāts

Within Slovēnija

Ceļa piemaksa

Pamatojoties uz sabiedriskā transporta maksu

Maltīšu piemaksa

4,5 EUR dienā

Apmešanās vietas piemaksa

Saskaņā ar rēķinu
Informācija
Tikai komandējuma gadījumā
Norīkotajiem darba ņēmējiem
Norīkotajiem darba ņēmējiem: apmaksā darba devējs.

Virsstundas

30 % no algas stundā

Nakts darbs

No 22:00 līdz 07:00
40 % no algas stundā

Darbs svētdienās

50 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

50 līdz 100 % no algas stundā (100% 1. janv. un 1. maijā)

Maiņu darbs

10 % no algas stundā

Bīstams darbs

Min. 3 % stundā

Dīkstāves apmaksa

10 % stundā

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

850 EUR gadā

13. mēnesis

Nolemts uzņēmuma līmenī

Cits

Informācija
Piemaksa par darbu tālos būvlaukumos

vairāk par 30 km 1 eiro
vairāk par 40 km 2 eiro
vairāk par 50 km 3 eiro
…par katriem 10 km 1 eiro
maks. 18 eiro

Brīvdienu skaits

Min. 4 nedēļas gadā

Valsts svētki

12 diena(-s) gadā

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

22,1 %
Norīkotajiem darba ņēmējiem
ņemiet vērā tās valsts likumdošanu, uz kuru darbinieks norīkots.

Papildu sociālo garantiju apdrošināšana

16,1 %

Ienākuma nodoklis

16 līdz 50 %
Informācija
(16%, 27%, 41%, 50%)

Papildu pensijas fondi

Pēc izvēles

Slimība

No 1 līdz 30 diena(-s) : 80 %
Vairāk kā 31 diena(-s) : 80 %

Traumas/negadījumi darbā

100 %

Informācija Kontaktpersonas

SDGD - Sindikat delavcev gradbenih dejavnosti Slovenije

Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Horvātu valoda, Angļu valoda, Slovēņu valoda