Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugāle

Pēdējo reizi atjaunināts 22.04.2019
Skatīt visas valūtas Eiro (€)

Minimālā bruto alga

Piemērojams
600 EUR

Alga kategorijā

Nekvalificēts

600 EUR mēnesī

Kvalificēts

656 EUR mēnesī

Speciālists

683 EUR mēnesī

Meistars

719 EUR mēnesī

Dienā

8 stundas dienā

Katru nedēļu

40 stundas nedēļā

Virsstundas

2 stundas dienā
200 stundas gadā

Pārtraukumi

1 līdz 2 stundas dienā
Informācija
Darba ņēmējs nevar strādāt vairāk kā 5 secīgas stundas.

Portugāle

Ceļa piemaksa

Informācija
Par noteikumiem un nosacījumiem jāvienojas ar darba devēju. Piešķīrumus var izmaksāt ar uzturēšanās piemaksām.

Maltīšu piemaksa

5,7 EUR dienā

Apmešanās vietas piemaksa

Informācija
Par noteikumiem un nosacījumiem jāvienojas ar darba devēju. Piešķīrumus var izmaksāt ar uzturēšanās piemaksām.

Uzturnauda/dienas nauda

Informācija
Par noteikumiem un nosacījumiem jāvienojas ar darba devēju. Piešķīrumus var izmaksāt ar uzturēšanās piemaksām.

Virsstundas

50 % no algas stundā par pirmo stundu
75 % no algas stundā par sekojošajām stundām (vai daļām)

Nakts darbs

Atļauts
No 22:00 līdz 07:00
30 % no algas stundā

Darbs sestdienās

Atļauts
100 % no algas stundā

Darbs svētdienās

Atļauts
100 % no algas stundā

Darbs valsts svētku dienās

Atļauts
100 % no algas stundā

Ikgadējā atvaļinājuma piemaksa

Piemērojams
Informācija
Tāds pats atalgojums, it kā darba ņēmējs būtu strādājis brīvdienu periodā.

13. mēnesis

Piemērojams
1 mēnesis no bruto algas
Izmaksāts atvaļinājuma sākums
Informācija
Piemaksa tiek apmaksāta pirms vismaz 15 secīgu atvaļinājuma dienu perioda. Īsāka atvaļinājuma gadījumā tikai tiek apmaksāta tikai piemaksas daļa proporcionāli, ja vien nav panākta citāda rakstiska vienošanās.

14. mēnesis

Piemērojams
1 mēnesis no bruto algas
Izmaksāts decembris
Informācija
Proporcionāli gada laikā nostrādātajam periodam.

Brīvdienu skaits

22 diena(-s)
Informācija
Līdz 25 dienām saskaņā ar reģistrētu klātbūtni.

Valsts svētki

13 diena(-s) + 1 papildu svētku diena
1. janvāris
Lielā piektdiena
Lieldienu svētdiena
25 aprīlis
1. maijs
Corpus domini
10 jūnijs
15 augusts
5 oktobris
1 novembris
1 decembris
8 decembris
25. decembris
24. decembris tiek uzskatīts par papildu svētku dienu un ir apmaksāta brīvdiena

Sociālās apdrošināšanas iemaksas

11 % no bruto algas

Slimība

No 1 līdz 30 diena(-s) 55 % no bruto algas
No 31 līdz 90 diena(-s) 60 % no bruto algas
No 91 līdz 365 diena(-s) 70 % no bruto algas
Vairāk kā 365 diena(-s) 75 % no bruto algas
Informācija
Ja slimības pabalsts ir 55% vai 60%, tiek piešķirti papildus 5%, ja:
- atlīdzība ir vienāda ar vai zemāka par 500 eiro
- ja ģimenē ir vairāk kā 3 bērni līdz 16 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, ja saņem ģimenes pabalstu
- ja ģimenē, kas saņem pabalstu, ir bērns ar invaliditāti.

Traumas/negadījumi darbā

Pilnīga pārejoša darbnespēja pirmā 12 mēneši 70 % no bruto algas
Pilnīga pārejoša darbnespēja pēc 12 mēneši 75 % no bruto algas
Daļēja pārejoša nespēja strādāt 70 % no bruto algas
Informācija
Darba devējam jāpaziņo par nopietniem letāliem negadījumiem darba inspekcijai (ACT: Autoridade para as condições do trabalho) 24 stundu laikā

Celtniecībā, ja darba devējs nepiekrīt, atbildība gulstas uz apakšlīgumslēdzēju 24 stundu laikā un pēc tam uz galveno darbuzņēmēju.

Informācija Kontaktpersonas

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
Tel. +351 218 818 585
Jūs varat sazināties ar mums šādās valodās
Portugāļu valoda, Angļu valoda, Franču valoda