Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Италија

Последно ажурирање 07.5.2024
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Не е применливо

Плата по категорија

Без искуство

8,73 EUR на час на кој мора да се додаде варијабилен пораст на регионално и покраинско ниво
Информации
Valid from July 2023.

Квалификуван

9,73 EUR на час (национална плата важи во сите региони / покраини) на кој мора да се додаде варијабилен пораст на регионално и покраинско ниво
Информации
Valid from July 2023.

Специјалист

10,48 EUR на час (национална плата важи во сите региони / покраини) на кој мора да се додаде варијабилен пораст на регионално и покраинско ниво
Информации
Valid from July 2023.

Раководител

11,06 EUR на час (национална плата важи во сите региони / покраини) на кој мора да се додаде варијабилен пораст на регионално и покраинско ниво
Информации
Valid from July 2023.

Почетници / млади работници

5,67 EUR до 9,95 EUR на час (приправници: варира според степенот и периодот на обука) на кој мора да се додаде варијабилен пораст на регионално и покраинско ниво
Информации
Valid from July 2023.

Професионалци

1.510,56 EUR 2.686,74 EUR месечно (месечната плата одговара на 173 h) на кој мора да се додаде варијабилен пораст на регионално и покраинско ниво
Информации
Valid from July 2023.

Просечна плата (индикација)

1933,13 на кој мора да се додаде варијабилен пораст на регионално и покраинско ниво
Информации
Valid from July 2023.

Дневно

8 час(-ови)

Седмично

40 час(-ови)

Прекувремено

2 час(-ови) на ден
250 час(-ови) годишно
+ 35 % час плата
Информации
Максимален број часови прекувремена работа според колективен национален договор
35% повеќе на саатнина.

Паузи

Одмор

10 минути
Платено

Ручек

по 6 часа работа
30 до 60 минути
Не е платено

Посебни услови

Нема намалување на работното време

Во Италија

Надомест за патување

0,35 EUR за работен час
Информации
Национален просек, може да се разликува од покраина до покраина.
Ако работникот работи надвор од територијата на општината каде што бил ангажиран работникот, патните трошоци ги покрива компанијата.

Хранарина

0,61 EUR на час
105,73 EUR месечно

Надомест за сместување

Применливо
Се одлучува на ниво на компанија, компанијата плаќа

Дневница/дневен надомест

Информации
Патувањето воспоставено на покраинско ниво се одвива надвор од покраината каде што се работи, со фиксна квота од 10% плус на саатнината и секоја покраина ја има договорено. Патувањето во други италијански покарини е плус 46,48 евра на ден, а патување надвор од Италија е плус 77,47 евра на ден. Со територијален договор овие зголемувања може да се покачат.

Испратен од {име-на-земја}

Надомест за патување

Информации
Патувањето воспоставено на покраинско ниво се одвива надвор од покраината каде што се работи, со фиксна квота од 10% плус на саатнината и секоја покраина ја има договорено. Патувањето во други италијански покарини е плус 46,48 евра на ден, а патување надвор од Италија е плус 77,47 евра на ден. Со територијален договор овие зголемувања може да се покачат.

Прекувремено

35 % плата по час

Ноќна работа

Дозволено е (за работници над 16 години)
22:00 до 06:00
40 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
8 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
55 % плата по час

Работење на државен празник

Не е задолжително
Дозволено е
45 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
9 до 28 % плата по час

Опасна работа

Работа под земја
18 до 46 % плата по час
Изложеност на опасни супстанции
11 % плата по час
Работи во вода/снег/кал
6 до 16 % плата по час
Работа во канализација/оџаци
7 до 17 % плата по час
Работа на високо
12 до 17 % плата по час
Информации
Национален процент, но секоја покраина има право да го зголеми.

Надомест за приправност

Применливо
10 до 30 % плата по час (достапност надвор од работното време)

Надомест за годишен одмор

8,5 % само за работници: за секој одработен час во фондот за градежни работници (cassa edile)
20 денови само за вработени: плаќа директно компанијата
Јули

13. месец

Работници : провизија од 10 % за секој одработен час
Вработени : 1 месец
Платено на декември

14. месец

Применливо само за професионалци
Платено на јуни

Поголем стаж

Информации
Работникот ја достига Професионалната возраст кога за две години може да поднесе барање за најмалку 2.100 часа

Други додатоци на платата

Територијален надомест : 0,92 до 1,28 EUR на час
221 EUR месечно национален просек
Бонус за производство : 0,12 до 0,17 EUR на час
42 EUR месечно национален просек

Друго

Висечки скелиња или лоши временски услови : 80 % платен од inps

Број на празници

20 денови годишно задолжително според законот. не може да се плати.
1/12 од вкупниот број денови/месеци

Државни празници

12 денови годишно
Информации
Додатно, работниците имаат 88 h платен одмор годишно: 1h за секои 20h работа. Вработените се исплаќаат секој месец со зголемување од 4,95% на плата/за час.

Придонеси за социјално осигурување

10 % од бруто плата
За привремени работници
Привремените работници плаќаат социјални придонеси во земјата од која доаѓаат

Дополнително социјално осигурување

0,3 % од бруто плата
Информации
Применливо за работници во компании со над 15 вработени за да се покрие интеграцијата на суспензии за криза во компанијата.

Данок на приход

0,5 до 3,33 % локален данок
23 % до 15.000 EUR
28 % од 15.000 до 28.000 EUR
38 % од 28.000 до 55.000 EUR

Дополнителни пензиски фондови

1 до 1,2 %
Информации
Платени на пензискиот фонд одреден за секоја професија. Младите лица сочинуваат 7,5% од годишната плата

Болест

Ден 1 до 6 : 0 % прв 3 денови
Ден 7 до 13 : 50 % прв 3 денови
Ден 14 до 365 : 100 % прв 3 денови
Ден 4 до 181 : 100 % до 66% се интегрирани преку националниот институт за социјално осигурување (inps)
Ден 181 до 365 : 50 %

Повреди/несреќи при работа

Секој ден : 100 %

Информации Контакти

FENEAL UIL

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Француски, Италијански, Романски, Шпански

FILCA CISL

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Шпански, Италијански, Португалски

FILLEA CGIL

Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Англиски, Шпански, Француски, Италијански, Романски