Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Отказ от отговорност

Моля, имайте предвид, че информацията, предоставена на този уебсайт не е правно обвързваща. Тя дава кратка и полезна информация, която се актуализира възможно най-често от страна на националните профсъюзи. Независимо от това, може да бъдат допуснати някои неточности, в резултат на по-нови промени в националното законодателство.