Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Кипар

Последно ажурирање 05.3.2019
Види ги сите валути во Евро (€)

Минимална бруто плата

Применливо
1.429 EUR

Плата по категорија

Без искуство

1.429 EUR

Квалификуван

1.645 EUR

Раководител

1.905 EUR

Професионалци

2.191 EUR

Дневно

7,5 часови (понеделник до четврток)
8 часови (петок)

Седмично

38 часови

Прекувремено

3 часови на ден ( 2 часови ноќе )
6 часови за седмица ( 4 часови ноќе )
30 часови месечно ( 21 часови ноќе )
150 часови годишно

Паузи

Ручек

Помеѓу 12:00 и 14:00
30 минути
Дел од стандардното работно време
Платено

Прекувремено

20 % плата по час

Вечерна работа

Дозволено е

Ноќна работа

Дозволено е
19,38 % плата по час

Работење во сабота

Дозволено е
50 % плата по час

Работење во недела

Дозволено е
50 % плата по час

Работење на државен празник

Задолжително
Дозволено е
100 % плата по час

Работа во смени

Дозволено е
100 % плата по час ноќна смена

Опасна работа

Мин 5 % плата по час

Надомест за приправност

Не е применливо

Надомест за годишен одмор

Применливо
100 % плата по час

Друго

Расипани машини

100 % плата по час

Лоши временски услови

100 % плата по час

Број на празници

21 денови годишно

Државни празници

16 денови за 2015 (90% од платата)

Придонеси за социјално осигурување

7,3 %
Не е применливо за привремени работници

Данок на приход

38,5 %

Болест

80 %

Повреди/несреќи при работа

80 %

Информации Контакти

CCWMF (SEK)

1306 Nicosia, Cyprus
Stravolos Av. 2018
P.O. Box 25018
Тел. + 357 22 84 97 09
Можете да стапите контакт со нас на следниве јазици
Грчки, Англиски