Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Portugalia

Përditësuar për herë të fundit më 22.4.2019
Shihi të gjitha valutat në Euro (€)

Paga minimale bruto

I zbatueshëm
600 EUR

Rroga për kategori

I pakualifikuar

600 EUR në muaj

I kualifikuar

656 EUR në muaj

Specialist

683 EUR në muaj

Përgjegjës

719 EUR në muaj

Përditë

8 orë në ditë

Javore

40 orë në javë

Jashtë orarit

2 orë në ditë
200 orë në vit

Pauzat

1 2 orë në ditë
Informacione
Një punëtor nuk mund të punojë më tepër se 5 orë rresht.

Brenda {emri i shtetit}

Dieta e udhëtimit

Informacione
Termat dhe kushtet duhet të merren vesh me punëdhënësin. Shumat e autorizuara mund të paguhen me anë të dietave të udhëtimit.

Dieta e vakteve

5,7 EUR në ditë

Dieta e strehimit

Informacione
Termat dhe kushtet duhet të merren vesh me punëdhënësin. Shumat e autorizuara mund të paguhen me anë të dietave të udhëtimit.

Kuota e përkrahjes/dieta ditore

Informacione
Termat dhe kushtet duhet të merren vesh me punëdhënësin. Shumat e autorizuara mund të paguhen me anë të dietave të udhëtimit.

Jashtë orarit

50 % e rrogës për orë për orën e parë
75 % e rrogës për orë për orët vijuese (ose fraksionet)

Punë natën

Lejohet
Nga 22:00 07:00
30 % e rrogës për orë

Punë të shtunave

Lejohet
100 % e rrogës për orë

Punë të dielave

Lejohet
100 % e rrogës për orë

Punë gjatë festave

Lejohet
100 % e rrogës për orë

Kuota për festat e përvitshme

I zbatueshëm
Informacione
I njëjti shpërblim sikur punëtori të ishte duke punuar gjatë periudhës së pushimeve.

Muaji i 13-të

I zbatueshëm
1 muaj e rrogës bruto
Paguar më fillimi i pushimeve
Informacione
Shuma paguhet para një periudhe prej minimumi 15 ditësh radhazi pushimesh. Në rast pushimesh më të shkurtra, vetëm një pjesë e shumës paguhet në mënyrë proporcionale, përveçse nëse është rënë dakord ndryshe me shkrim.

Muaji i 14-të

I zbatueshëm
1 muaj e rrogës bruto
Paguar më dhjetor
Informacione
Në përpjesëtim me periudhën e punës së bërë gjatë vitit.

Numri i festave

22 ditë
Informacione
Deri në 25 ditë në përputhje me praninë e regjistruar.

Festat zyrtare

13 ditë + 1 ditë pushimi të ndërmjetme
1 janar
E Premtja e Shenjtë
E Diela e Pashkëve
25 prill
15 maj
Festa Corpus domini
10 qershor
15 gusht
5 tetor
1 nëntor
1 dhjetor
8 dhjetor
25 dhjetor
24 dhjetori konsiderohet ditë pushimi e ndërmjetme dhe është një ditë feste që paguhet

Kontributet e sigurimeve shoqërore

11 % e rrogës bruto

Sëmundje e përkohshme/e gjatë

Nga 1 30 ditë 55 % e rrogës bruto
Nga 31 90 ditë 60 % e rrogës bruto
Nga 91 365 ditë 70 % e rrogës bruto
Mbi 365 ditë 75 % e rrogës bruto
Informacione
Kur leja e sëmundjes është 55% ose 60%, jepet 5% shtesë nëse: - shpërblimi është i barabartë me ose nën 500 euro - nëse ka më shumë se 3 fëmijë në familje deri në 16 vjeç ose deri në 24 vjeç nëse po merr një kuotë ndihme për fëmijët - nëse ka një fëmijë invalid në familjen që po merr një kuotë ndihme.

Dëmtime/aksidente në punë

Paaftësi e plotë e përkohshme për të punuar e parë 12 muaj 70 % e rrogës bruto
Paaftësi e plotë e përkohshme për të punuar pas 12 muaj 75 % e rrogës bruto
Paaftësi e pjesshme e përkohshme për të punuar 70 % e rrogës bruto
Informacione
Një aksident i rëndë ose vdekjeprurës duhet komunikuar brenda 24 orëve nga punëdhënësi inspektoratit të punës (ACT: Autoridade para as condições do trabalho) Në ndërtim, nëse punëdhënësi nuk e përmbush, përgjegjësia bie mbi nënkontraktuesin brenda 24 orëve dhe pas kësaj mbi kontraktuesin kryesor.

Informacione Kontaktet

Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro – FEVICCOM

Rua Cidade de Liverpool, nº16, Piso 1, 1170-097 Lisboa
T. +351 218 818 585
Mund të na kontaktosh në gjuhët vijuese
Portugeze, Anglisht, Frëngjisht