Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Estónsko

Naposledy aktualizované dňa 5.3.2019
Zobraziť všetky meny v Euro (€)

Minimálna hrubá mzda

Týka sa
500 EUR na mesiac 2018
2,97 EUR na hodinu 2018

Denne

8 hodiny na deň štandardne
8 * hodiny práca v noci

Týždenne

40 hodiny na týždeň štandardne
48 * hodiny práca v noci

Nadčas

5 hodiny na deň
8 komu 12 hodiny na týždeň

Prestávky

po 6 hodinách práce (pre mladistvých po 4,5 hodinách práce)
30 minúty
Nie je súčasťou štandardného pracovného času
Nevypláca sa

V rámci krajiny: Estónsko

Dávka na cestovné

Informácie
Zamestnanec má právo požadovať kompenzáciu za výdavky vzťahujúce sa k služobnej ceste (výdavky na cestovné a ubytovanie a ďalšie náklady súvisace so služobnou cestou).

Dávka na stravu

Nehodí sa

Dávka na ubytovanie

Zamestnanec má právo požadovať kompenzáciu za výdavky vzťahujúce sa k služobnej ceste (výdavky na cestovné a ubytovanie a ďalšie náklady súvisace so služobnou cestou).

Diéty/denná dávka

22,37 EUR na deň len v prípade pracovnej cesty do zahraničia (50 km od hranice)

Nadčas

50 % z hodinovej mzdy
čas voľna sa rovná nadčasu

Práca večer

Nie je dovolené

Práca v noci

Povolené
Od 22:00 komu 6:00
25 % z hodinovej mzdy
alebo dodatočný voľný čas

Práca v sobotu

Povolené
Informácie
Predpokladá sa, že týždenný čas odpočinku je zaručený v sobotu a nedeľu.

Práca v nedeľu

Povolené
Informácie
Predpokladá sa, že týždenný čas odpočinku je zaručený v sobotu a nedeľu.

Práca v štátne sviatky

Nie je povinné
Povolené
100 % z hodinovej mzdy
alebo dodatočný voľný čas

Práca na smeny

Povolené

Nebezpečná práca

Nehodí sa

Plat za pohotovosť

Týka sa
Priemerná mzda robotníka

Dávka na každoročnú dovolenku

Týka sa

13. mesiac

Nehodí sa

14. mesiac

Nehodí sa

Dodatočné mzdové komponenty

Týka sa
Informácie
Po dohode so zamestnávateľom môže zamestnanec dostať časť zisku alebo obratu zamestnávateľa alebo odmenu zo zmluvy uzavretej medzi zamestnávateľom a treťou stranou.

Počet sviatkov

28 dni na rok (každoročná dovolenka)
35 dni na rok (každoročná dovolenka pre mladistvých, zamestnanci s čiastočnou alebo žiadnou pracovnou schopnosťou)

Štátne sviatky

12 dni 2018
1. januára – Nový rok
24. februára – Deň nezávislosti a výročie Estónskej republiky
Veľký piatok
Veľkonočná nedeľa
1. máj
Turíce
23. júna – Deň víťazstva
24. júna – Svätojánska noc
20. augusta – Deň obnovenia nezávislosti
24. decembra – Štedrý deň
25. decembra – 1. sviatok vianočný
26. decembra – 2. sviatok vianočný

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

Informácie
Sociálna daň
Sociálna daň sa platí pri sadzbe 33 % na všetky platby pre zamestnancov za zaplatenú vykonanú prácu. Zamestnávatelia plati sociálnu daň v plnej výške. Vždy existuje minimálny záväzok platenia sociálnej dane, ktorá sa rovná 33% (od roku 2017) z minima plánovaného v rozpočtovom zákone.
V roku 2017 je to 139,75 EUR mesačne, aj keď za platenú prácu neboli žiadne platby.

Dodatočné poistenie sociálneho zabezpečenia

1,6 % z hrubého platu prémia z poistenia v nezamestnanosti
Informácie
Zamestnávatelia platia prémie poistenia v nezamestnanosti v sadzbe
0,8 % hrubého mesačného platu.

Daň z príjmu

20 % z hrubého platu

Dodatočné penzijné fondy

2 % z hrubého platu
Informácie
Ak si zamestnanec vyžiada, sadzba môže byť 3 %. Po zapojení sa do povinne financovaného penzijného systému nie je možné z neho vystúpiť. Každý, kto sa narodil po 1. januári 1983 sa musí zapojiť.

Choroba

70 % z priemerného platu
Informácie
Príspevok vypláca zamestnávateľ pre 4. až 8. deň. Od 9. dňa príspevok vypláca fond zdravotného poistenia.

Ak zamestnávateľ dodá údaje o zamestnancovi elektronicky, dokumentácia je prezentovaná elektronicky zamestnávateľovi a lekárovi (databáza EHIF).

Viac nájdete na: https://www.haigekassa.ee/en
Vyslaní robotníci
Príspevok za neschopnosť pracovať bude vyplatená štátom trvalého bydliska osoby, t.j. krajinou, ktorá vydala formulár E106 alebo S1, ako aj európsku kartu zdravotného poistenia.

Viac nájdete na: https://www.haigekassa.ee/en/workers-posted-estonia-other-eu-member-states-form-e106

Pracovné zranenia/úrazy

100 % z priemerného platu
Informácie
Príspevok vypláca Fond zdravotného poistenia od druhého dňa oslobodenia od práce
Vyslaní robotníci
Náhrada v prípade práceneschopnosti bude stále vyplatená podľa štátu trvalého pobytu osoby, t.j. v krajine, ktorá vydala formuláre E106 alebo S1, ako aj európsky preukaz zdravotného poistenia.

Informácie Kontakty

Estonian Trade Union Confederation

Pärnu mnt 41a 10119 Tallinn Estonia
T. (+372) 6412 800
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Estónčina

Labour Inspectorate of Estonia

Mäealuse 2/2 (building B), 12618 TALLINN
T. (+372) 640 6000
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Estónčina