Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

An tSeirbia

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 29/08/2022
Amharc ar gach airgeadra in Dinar na Seirbia (RSD)

Íosphá comhlán

271.22 RSD in aghaidh na huaire
47,192.98 RSD in aghaidh na míosa

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

271.2 go 414.7 RSD in aghaidh na huaire

Oilte

487.2 go 587 RSD in aghaidh na huaire

Speisialtóir

429.1 go 673.1 RSD in aghaidh na huaire

Saoiste

529.6 go 960 RSD in aghaidh na huaire le haghaidh innealtóirí

Gairmithe

701.8 go 1,419.4 RSD in aghaidh na huaire

Meántuarastal (comhartha)

102,134 ollioncam
73,526 glanioncam

Laethúil

8 uaireanta

Seachtainiúil

40 uaireanta

Ragobair

8 uaireanta in aghaidh an lae
Faisnéis
Ní ceadmhach breis is 12 uair an chloig a chaitheamh ag obair ar aon lá amháin, an ragobair san áireamh.

Sosanna

30 nóiméad
Cumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Íoctha
Faisnéis
Tá fostaithe a oibríonn breis is deich n-uair an chloig in aon lá amháin i dteideal sos 45 nóiméad a thógáil.

An tSeirbia

Liúntas taistil

Ní chumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Ní bunráta é
Faisnéis
Má theipeann ar an bhfostóir iompar a sholáthar, bíonn ar liúntas a íoc atá comhionann le praghas an ticéid ar iompar poiblí

Liúntas béile

10,503.68 RSD glanioncam in aghaidh na míosa

Liúntas lóistín

2 % den ghlantuarastal íosta
Faisnéis
Cuirtear an liúntas sonraithe (2% den ghlantuarastal íosta) san áireamh agus cóiríocht agus bia curtha ar fáil ag an bhfostóir. Mura mbíonn cóiríocht agus bia curtha ar fáil, bíonn fostaithe i dteideal fíorchostais an bhia agus na cóiríochta a fháil.

Liúntas cothaithe/laethúil

le haghaidh turas gnó
Faisnéis
Tá an liúntas laethúil agus an liúntas béilí comheisiach.

Ragobair

26 % den tuarastal

Obair oíche

Ceadaithe go dtí 22:00 uaireanta
Faisnéis
Meastar gur obair sa dara seal é i Seirbia. Níl an méadú ar phá riachtanach, ach amháin más rialaithe ag CBA.

Obair oíche

Ceadaithe
26 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe
Faisnéis
Níl an méadú ar phá riachtanach. Is féidir le CBA é a rialú.

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe
Faisnéis
Níl an méadú ar phá riachtanach. Is féidir le CBA é a rialú.

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Neamhéigeantach
Ceadaithe
110 % den tuarastal

Sealobair

Ceadaithe
15 % in aghaidh na huaire
Faisnéis
Mura bhfuil a leithéid d’oibre cumhdaithe ag an mbuntuarastal, beidh méadú 15% i gceist.

Pá ar fuireachas

Infheidhme
10 % den tuarastal in aghaidh na huaire
Faisnéis
Ar glao-dhualgas. Tá sé de cheangal ar an bhfostaí glao ón bhfostóir a fhreagairt le linn a lae shaoir nó seachtaine saoire. Íoctar 10% breise leis agus é ar glao-dhualgas

Liúntas bliantúil saoire

Infheidhme
2,917.96 RSD in aghaidh na míosa
35,012.22 RSD in aghaidh na bliana
Faisnéis
Tá an méid comhionann le híosphá míosúil ar a laghad – is féidir íoc as i dtráthchuid amháin, in dhá thráthchuid nó níos mó, nó go míosúil – 1/12 den mhéid gach mí.

Comhchodanna pá breise

Infheidhme
0.4 % bunaithe ar gach bliain seirbhíse leis an bhfostóir
Curtha i bhfeidhm ar phá ag tosú ag 15,000 dinar na Seirbia
Faisnéis
Tagann méadú 0.4% ar phá in aghaidh na bliana seirbhíse iomláine leis an bhfostóir

Líon na laethanta saoire

Íos. 23 laethanta in aghaidh na bliana
Faisnéis
Tagann méadú ar an íosmhéid 20 lá (Dlí Saothair) bunaithe ar rudaí éagsúla, rud a shocraítear faoi Dlí Saothair.
De réir CBA brainse na hearnála cothabhála bóithre, is é 23 lá an t-íosmhéid laethanta.

Laethanta saoire poiblí

Lá Caille
Dara Lá na Bliana Nua
7 eanáir
15 agus 16 feabhra lá na státachta
Aoine an Chéasta go luan na cásca
Lá na Saothraithe
An Lá Cuimheacháin
Lá Nollag
Faisnéis
Má bhíonn lá saoire poiblí ar an Domhnach, bíonn lá saor ag oibrithe ar an Luan.

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

14 % pinsean
5.15 % sláinte
0.75 % dífhostaíocht

Cáin ioncaim

10 %
Faisnéis
Curtha i bhfeidhm ar phá ag tosú ag 15,000 dinar na Seirbia

Breoiteacht/tinneas

65 % den tuarastal
Faisnéis
Íocann an fostóir as an bpá do na chéad 30 lá de shaoire bhreoiteachta; íocann Institiúid na Poblachta um Árachas Sláinte as pá an oibrí atá ar shaoire bhreoiteachta ina dhiaidh sin

Gortuithe/timpistí oibre

100 % den tuarastal
Faisnéis
Íocann an fostóir as an bpá do na chéad 30 lá de shaoire bhreoiteachta; íocann Institiúid na Poblachta um Árachas Sláinte as pá an oibrí atá ar shaoire bhreoiteachta ina dhiaidh sin

Faisnéis Teagmhálaithe

Autonomous Trade Union of Road Maintenance Workers of Serbia

14/VI Decanska Street
11000 Belgrade
Tel. +381 11 3234509
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Seirbis