Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Česká republika

Naposledy aktualizované dňa 15. 4. 2024
Zobraziť všetky meny v Česká koruna (CZK)

Minimálna hrubá mzda

Týka sa
112,5 CZK
18 900 CZK

Plat na kategóriu

Bez zručností

112,5 CZK komu 115 CZK : tarifné triedy i-iii
Netýka sa vyslaných robotníkov

So zručnosťami

115 CZK komu 130 CZK tarifné triedy iii. - vi.
Netýka sa vyslaných robotníkov

Špecialista

126 CZK komu 130 CZK tarifná trieda v. - vi.
Netýka sa vyslaných robotníkov

Majster

130 CZK komu 135 CZK tarifná trieda vi. - vii.
Netýka sa vyslaných robotníkov

Denne

8 komu 12 hodiny na deň

Týždenne

40 hodiny

Nadčas

8 na týždeň
150 na rok
Informácie
Viac hodín je založených len na dohode medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ale nie viac ako 416 hodín ročne.
Celkový rozsah nadčasov nesmie byť viac než priemerne 8 hodín týždenne počas obdobia, ktoré nesmie byť dlhšie ako 26 po sebe nasledujúcich týždňov. Tento počet sa môže rozšíriť na maximálne 52 po sebe nasledujúcich týždňov, avšak len na základe ustanovenia v kolektívnej vyjednávacej dohode.

Prestávky

Odpočinok

30 minúty
Nie je súčasťou štandardného pracovného času
Nevypláca sa
Informácie
Je možné rozdeliť na časti, z ktorých žiadna nie je kratšia ako 15 minút, po dobe súvislej práce nie dlhšej ako 6 hodín (mladiství: 4,5 hodiny)

Špeciálne podmienky

37,5 hodiny na týždeň (a* a b**)
38,75 hodiny na týždeň (c***)
Informácie
a*) práca v podzemí na ťažbu uhlia, rudy a iných surovín, v banskej stavebnej oblasti a v baniach na geologický prieskum
b**) na pracoviskách s trojzmennou prevádzkou alebo nepretržitým pracovným režimom
c***) na pracoviskách s dvojzmennou prevádzkou; zamestnanci mladší ako 18 rokov (t.j. neplnoletí) podliehajú špeciálnym ustanoveniam Zákonníka práce

V rámci krajiny: Česká republika

Dávka na cestovné

Náklady na cestovné z miesta obvyklého pracoviska (trvalého pobytu) na miesto práce hradí zamestnávateľ, ktorý stanoví spôsob dopravy.
Informácie
Len vtedy, ak je to pracovná cesta.
Týka sa to tiež pracovných ciest do zahraničia.

Dávka na stravu

Min 129 CZK ak cesta trvá 5 až 12 hodín
Min 196 CZK ak cesta trvá viac ako 12 hodín
Min 307 CZK ak cesta trvá viac ako 18 hodín

Dávka na ubytovanie

Týka sa ak nie je dochádzanie možné a zamestnanec ostane na stavbe, náklady na ubytovanie hradí zamestnávateľ.

Diéty/denná dávka

Nehodí sa

Nadčas

25 % z hodinovej mzdy
Ak sa nadčas pracuje počas spojitých dní odpočinku, odmena nesmie byť nižšia ako 40 % priemerného zárobku.
Netýka sa vyslaných robotníkov

Práca večer

Od 18:00 komu 21:00

Práca v noci

Povolené
Od 22:00 komu 6:00
10 % z hodinovej mzdy

Práca v sobotu

Povolené
10 % z hodinovej mzdy

Práca v nedeľu

Povolené
10 % z hodinovej mzdy

Práca v štátne sviatky

Povolené
100 % z hodinovej mzdy

Práca na smeny

Povolené
Výška prémie môže byť dohodnutá v korporátnej kolektívnej vyjednávacej dohode.

Nebezpečná práca

Min 50 CZK na hodinu
Informácie
Definícia termínu „sťažené pracovné podmienky“ pre účely finančnej kompenzácie poskytne vládny dekrét.
Ťažké pracovné podmienky
Min 10 % na hodinu

Plat za pohotovosť

Nehodí sa ak nebolo stanovené v korporátnej kolektívnej vyjednávacej dohode.

Dávka na každoročnú dovolenku

Nehodí sa ak nebolo stanovené v korporátnej kolektívnej vyjednávacej dohode.

13. mesiac

Nehodí sa ak nebolo stanovené v korporátnej kolektívnej vyjednávacej dohode.

14. mesiac

Nehodí sa ak nebolo stanovené v korporátnej kolektívnej vyjednávacej dohode.

Dodatočné mzdové komponenty

Nehodí sa ak nebolo stanovené v korporátnej kolektívnej vyjednávacej dohode.

Iné

Min 15 % z priemerného platu
25 % z priemerného platu v dni pokoja

Pokazené strojové zariadenie

80 % z priemerného platu

Zlé poveternostné podmienky

60 % z priemerného platu

Počet sviatkov

20 dni na rok
2 dni na týždeň nie viac ako 5 na rok *
Informácie
* nepravidelne rozdelený pracovný čas (smeny dlhšie ako 9 hodín), alebo
práca v konte pracovného času, alebo
práca v závislosti od počasia
Vyslaní robotníci
20 dní na jeden rok

Štátne sviatky

13 dni na rok
Nový rok
Veľký piatok
Veľkonočný pondelok
Deň práce
8 mája
5 júla
6 júla
28 septembra
28 októbra
17 novembra
Štedrý deň
Vianoce

Príspevky do sociálneho zabezpečenia

6,5 % zo základu dane príspevky do sociálneho zabezpečenia odčítané od platu zamestnanca
4,5 % zo základu dane zdravotné poistenie (súkromné)
24,8 % zo základu dane dodatočné poistenie sociálneho zabezpečenia zamestnávateľ: 25 % hodnotiaceho základu (= hrubá mzda) (z tohto: 2,3 % zdravotné poistenie (poistenie v prípade choroby), 21,5 % penzijné poistenie a 1,2 % národná zamestnanecká politika)
Príspevok do sociálneho zabezpečenia strhnutý z platu zamestnanca tvorí 6,5 % jeho platu. 25 %, ktoré platí zamestnávateľ, je nad rámec hrubého platu zamestnanca. To isté platí pre zdravotné poistenie: príspevok odpočítaný z platu zamestnanca je 4,5 %. 9 %, ktoré platí zamestnávateľ, je nad rámec hrubého platu zamestnanca.

Daň z príjmu

15 % zo základu dane

Dodatočné penzijné fondy

Informácie
Je to možné odsúhlasiť v korporátnej kolektívnej vyjednávacej dohode.

Choroba

Kompenzačná mzda *
Dni 1 komu 14 60 % mzda
Maximálne 254 CZK na hodinu
Poistenie pre prípad choroby **
Začínajúc od 15. dňa, 60 % denného vymeriavacieho základu
Maximálne 1 452 CZK na deň
Od ktorého času 31 deň 66 %
Maximálne 1 597 CZK na deň
Od ktorého času 61 deň 72 %
Maximálne 1 742 CZK na deň

Pracovné zranenia/úrazy

Zamestnávateľ (poisťovacia spoločnosť) hradí rozdiel medzi kompenzačnou mzdou/platbami zo zdravotného poistenia a priemerným zárobkom (do výšky 100 %). Zamestnávateľ je povinný na pokrytie týchto výdavkov uzavrieť poistenie.
Informácie
Rozdielová platba môže byť odpočítaná, ak zamestnávateľ nedodržal príslušné bezpečnostné pravidlá/usmernenia.

Informácie Kontakty

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
Môžete nás kontaktovať v nasledujúcich jazykoch
Angličtina, Čeština