Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Poblacht na Seice

An dáta deireanach ar nuashonraíodh é 15/04/2024
Amharc ar gach airgeadra in Koruna Phoblacht na Seice (CZK)

Íosphá comhlán

Infheidhme
112.5 CZK
18,900 CZK

Tuarastal in aghaidh catagóire

Neamhoilte

112.5 CZK go 115 CZK : aicmí taraife i-iii
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Oilte

115 CZK go 130 CZK aicmí pá iii. - vi.
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Speisialtóir

126 CZK go 130 CZK aicme pá v. - vi:
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Saoiste

130 CZK go 135 CZK aicme pá vi: - vii.
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Laethúil

8 go 12 uaireanta in aghaidh an lae

Seachtainiúil

40 uaireanta

Ragobair

8 in aghaidh na seachtaine
150 in aghaidh na bliana
Faisnéis
Ceadaítear tuilleadh uaireanta i gcomhréir le comhaontú idir fostóir agus fostaí, ach ní cheadaítear níos mó ná 416 uair in aghaidh na bliana.
Níor cheart an méid iomlán ragoibre a bheith níos faide ná 8 n-uaire in aghaidh na seachtaine ar an meán le linn tréimhse nach faide ná 26 seachtain as a chéile. Is féidir an uimhir sin a mhéadú go 52 seachtain as a chéile, ar bhonn clásal sa chomhaontú comhaontú comhchoiteann, agus ar an mbonn sin amháin.

Sosanna

Scíth

30 nóiméad
Ní chumhdaítear iad faoin ngnáth-am oibre
Neamhíoctha
Faisnéis
Is féidir é a roinnt i gcodanna nach lú ná 15 nóiméad, tar éis tréimhse oibre leanúnaí nach faide ná 6 huaire (mionaoisigh: 4.5 uair)

Coinníollacha speisialta

37.5 uaireanta in aghaidh na seachtaine (a* agus b**)
38.75 uaireanta in aghaidh na seachtaine (c***)
Faisnéis
a*) obair faoi thalamh ag mianadóireacht gual, mian agus amhábhar eile, sa réimse tógála mianaigh nó ag láithreáin mianaigh i gcomhair suirbhé geolaíoch
b**) in ionaid oibre trí-sheal nó córas oibre gan stad
c***) in ionaid oibre dhá-sheal; bíonn fostaithe faoi bhun 18 mbliana d’aois (i.e. mionaoisigh) faoi réir fhorálacha an Chóid Saothair

Poblacht na Seice

Liúntas taistil

Is é an fostóir a íocann as na costais taistil ó ngnáthionad oibre (áit chónaithe) chuig an suíomh oibre, agus is é an fostóir a roghnóidh an mód iompair.
Faisnéis
Más turas gnó é, agus sa chás sin amháin.
Baineann sé seo le turais ghnó thar lear.

Liúntas béile

Íos. 129 CZK má ghlacann an turas idir 5 agus 12 uair
Íos. 196 CZK má ghlacann an turas níos mó ná 12 uair
Íos. 307 CZK má ghlacann an turas níos mó ná 18 n-uaire

Liúntas lóistín

Infheidhme mura féidir an turas chun na hoibre a dhéanamh gach lá, agus más gá don oibrí fanacht ar an láithreáin tógála, íocfaidh an fostóir as an gcostas.

Liúntas cothaithe/laethúil

Níl bainteach

Ragobair

25 % den tuarastal in aghaidh na huaire
Má dhéantar ragobair le linn na laethanta scíthe, níor cheart go mbeadh an cúiteamh breise níos lú ná 40% den ghnáthmhéid a thuilltear.
Níl bainteach i leith oibrithe ar phostú

Obair oíche

Ó 18:00 go 21:00

Obair oíche

Ceadaithe
Ó 22:00 go 06:00
10 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Sathairn

Ceadaithe
10 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair Dé Domhnaigh

Ceadaithe
10 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Obair ar laethanta saoire phoiblí

Ceadaithe
100 % den tuarastal in aghaidh na huaire

Sealobair

Ceadaithe
Is féidir go n-aontófaí méid an chúitimh bhreise sa chomhaontú comhchoiteann corparáideach.

Obair dhainséarach

Íos. 50 CZK in aghaidh na huaire
Faisnéis
Leagfar amach sainmhíniú don téarma “coinníollacha oibre crua” chun críoch cúiteamh airgeadais in Ordú ón Rialtas.
Coinníollacha oibre crua
Íos. 10 % in aghaidh na huaire

Pá ar fuireachas

Níl bainteach ach amháin má shocraítear é i gcomhaontú comhchoiteann.

Liúntas bliantúil saoire

Níl bainteach ach amháin má shocraítear é i gcomhaontú comhchoiteann.

13ú mí

Níl bainteach ach amháin má shocraítear é i gcomhaontú comhchoiteann.

14ú mí

Níl bainteach ach amháin má shocraítear é i gcomhaontú comhchoiteann.

Comhchodanna pá breise

Níl bainteach ach amháin má shocraítear é i gcomhaontú comhchoiteann.

Eile

Íos. 15 % den mheántuarastal
25 % den mheántuarastal ar laethanta scíthe

Innealra briste

80 % den mheántuarastal

Drochaimsir

60 % den mheántuarastal

Líon na laethanta saoire

20 laethanta in aghaidh na bliana
2 laethanta in aghaidh na seachtaine nach mó ná 5 in aghaidh na bliana *
Faisnéis
* am oibre arna leithdháileadh go neamhrialta (sealanna níos faide ná 9 n-uaire), nó cuntas am oibre, nó
obair atá ag brath ar an aimsir
le haghaidh oibrithe ar phostú
20 lá in aghaidh na bliana

Laethanta saoire poiblí

13 laethanta in aghaidh na bliana
Lá Caille
Aoine an Chéasta
Luan na Cásca
Lá na Saothraithe
8 Bealtaine
5 Iúil
6 Iúil
28 Meán Fómhair
28 Deireadh Fómhair
17 Samhain
Oíche Nollag
Lá Nollag

Ranníocaíochtaí slándála sóisialta

6.5 % den bhonn measúnachta cánach asbhaintear ranníocaíochtaí slándála sóisialta ó thuarastal an fhostaí
4.5 % den bhonn measúnachta cánach árachas sláinte (príobháideach)
24.8 % den bhonn measúnachta cánach árachas slándála sóisialta breise fostóir: 25% den bhonn measúnachta (= ollphá) (áirítear: 2.3% d'árachas sláinte (= breoiteacht), 21.5% d'árachas pinsin agus 1.2% don pholasaí fostaíochta náisiúnta)
Asbhaintear ranníocaíochtaí leasa sóisialaigh ó thuarastal an fhostaí (6.5%). Íocann an fostóir 25% mar bhreis ar an méid sin. Tá sé mar an gcéanna i gcás árachas sláinte: asbhaintear 4.5% den ranníocaíocht ó thuarastal an fhostaí. Íocann an fostóir 9% sa bhreis air sin.

Cáin ioncaim

15 % den bhonn measúnachta cánach

Cistí pinsin breise

Faisnéis
Is féidir go mbeidh sé sin leagtha síos sa chomhaontú comhchoiteann.

Breoiteacht/tinneas

Pá cúitimh *
Laethanta 1 go 14 60 %
Uaslíon 254 CZK in aghaidh na huaire
Árachas breoiteachta **
Ón 15ú lá i leith, 60% den bhonn measúnachta laethúil
Uaslíon 1,452 CZK in aghaidh an lae
Ón tráth 31 66 %
Uaslíon 1,597 CZK in aghaidh an lae
Ón tráth 61 72 %
Uaslíon 1,742 CZK in aghaidh an lae

Gortuithe/timpistí oibre

Íocann an fostóir (cuideachta árachais) an difear idir na híocaíochtaí árachais pá agus an meántuilleamh (suas le 100%). Tá oibleagáid ar an bhfostóir polasaí árachas a ghlacadh chun an méid sin a íoc.
Faisnéis
Féadfar an íocaíocht as an mbearna a laghdú más amhlaidh gur theip ar an bhfostóir na rialacha/rialacháin sábháilteachta a chomhlíonadh.

Faisnéis Teagmhálaithe

Odborový svaz Stavba ČR

Táboritská 1000/23, Praha 3, 130 00
Tel. +420 731 421 471
R-phost. stavba@cmkos.cz
Is féidir teagmháil a dhéanamh linn sna teangacha seo a leanas
Béarla, Seicis