Please click 'confirm' if you want to add Construction Workers to your home screen, or 'cancel' otherwise.

Liên hệ với một công đoàn

Trong trường hợp bạn cần hỗ trợ, giúp đỡ và/hoặc cung cấp thông tin, bạn có thể liên hệ với một công đoàn và họ sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn

Związek Zawodowy "Budowlani" (Trade Union Budowlani)

Mokotowska st 4/6;
00-641 Warsaw
Poland

Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh, Tiếng Ba Lan
Jakub Kus
Có thể hỗ trợ bạn trong
Tiếng Anh - Tiếng Ba Lan
+48 22 8256061